Celebration of Amitabha Buddha's Birthday (12/19/10)

 

@

@