HTML | PDF

Trang lưu trữ những số Bồ Ðề Hải dưới dạng PDF Acrobat để download đã được xuất bản từ số 1 (tháng 2 năm 1992). Download Acrobat 5 để đọc.

PDF-Số 56, Xuân 2002

 • Khai Thị:
  Phản Bổn Hoàn Nguyên
 • Lời Cảnh Tỉnh:
  Thành công, nguyện lực & trì chí
 • Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni
 • Kinh Lăng Nghiêm:
  Năm Mươi Ấm Ma - Sắc Ấm
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân Họa Truyện #29:
  Học Tập Thiền Chế của Bát Nhã Ðường

English section:

 • Why Can't We See The Buddha
 • The Shurangama Sutra:
  The Fifty-Skandha Demon States
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #29:
  Trains under the Ch'an rules of the Prajna

PDF-Số 57, Hè 2002

 • Khai Thị:
  Tiền Có Khả Năng Thần Thông Chớ Lầm Nhân Quả
 • Lời Cảnh Tỉnh:
  Trang giấy trắng của đời mình - Làm sao viết chữ người.
 • Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni
 • Kinh Lăng Nghiêm:
  Năm Mươi Ấm Ma - Sắc Ấm
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân Họa Truyện #30:
  Triều Bái Núi Phổ Ðà ở Nam Hải

English section:

 • Do You Know How To Use The Money?
 • The Shurangama Sutra:
  The Fifty-Skandha Demon States
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #30:                  Pilgrimage to P'U T'O
 

PDF-Số 54, Thu 2001

 • Khai Thị:
  Niệm Quán Âm Khi Khẩn Cấp
 • Lời Cảnh Tỉnh:
  Nhẹ Mà Cũng Nặng
 • Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni
 • Kinh Lăng Nghiêm:
  Năm Mươi Ấm Ma
 • Vườn Thơ Tịnh Ðộ
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân Họa Truyện #27:
  Gặp Ðược Chánh Ðạo

English section:

 • In an Emergency, Recite Guanshiyin Bodhisattava's Name

PDF-Số 55, Ðông 2001

 • Khai Thị:
  Giử Giới Luật Là Vận Chuyển Càn Khôn
 • Lời Cảnh Tỉnh:
  Tĩnh Tư về Sự Sám Hối
 • Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni
 • Vườn Thơ Tịnh Ðộ
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân Họa Truyện #28:
  Thay Ðổi Nếp Sống, Học Giáo Thiên Thai

English section:

 • To Turn a Hopeless Situation Around, Uphold the Precepts
 • Extinguish the Three External Evils and the Three Internal Poisons
 • Awakening Poem
 

PDF-Số 52, Xuân 2001

 • Khai Thị:
  Nhất Niệm Vô Minh Tức Ðọa Luân Hồi
 • Lời Cảnh Tỉnh:
  Ngộ Rằng Trời Ðất Bao La
 • Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni
 • Lục Tổ Pháp Bảo Ðàn Kinh
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân Họa Truyện #25:
  Sống Ðời Tịch Tĩnh Chốn Thâm Sơn

English section:

 • With a Single Thought of Ignorance One Falls into the Cycle of Rebirth

PDF-Số 53, Hè 2001

 • Khai Thị:
  Ăn Chay - Không Ăn Chay
 • Ðại Bi Tâm Ðà La Ni Kinh
 • Kinh Lăng Nghiêm:
  Năm Mươi Ấm Ma
 • Lục Tổ Pháp Bảo Ðàn Kinh
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân Họa Truyện #26:
  Thiện Tri Thức Chỉ Ðường

English section:

 • To Be or Not To Be a Vegetarian

PDF-Số 50, Thu 2000

 • Khai Thị:
  Phải Cứu Vãn Nguy Cơ của Thế Giới
 • Lời Cảnh Tỉnh:
  Cỏ Vô Minh và Duyên Giúp Ích
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích:
  14. Ly Tướng Tịch Diệt
 • Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni
 • Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh Lược Giảng
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân Họa Truyện #23:
  Không Tham Văn Lợi Dưỡng

English section:

 • Saving the World from Calamities

PDF-Số 51, Ðông 2000

 • Khai Thị:
  Tương Lai của Nhân Loại
 • Lời Cảnh Tỉnh:
  Phiền Não và Bồ Ðề
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích:
  14. Ly Tướng Tịch Diệt
 • Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân Họa Truyện #24:
  Khổ Hạnh Tu Thiền Tập Ðịnh

English section:

 • The Future of Human Kind

PDF-Số 48, Xuân 2000

 • Khai Thị:
  Tham Sân Si Làm Chướng Ngại Ðường Tu
 • Lời Cảnh Tỉnh:
  Tình Thương Vô Nhiễm
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích:
  12. Tôn Trọng Chánh Giáo
 • Diệu Pháp Liên Hoa Kinh:
  Phổ Môn Phẩm Lược Giảng
 • Ðại Bi Chú Cú Giải
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân Họa Truyện #21:
  Ðiển Tọa

English section:

 • Greed, Hatred and Stupidity Obstruct Cultivation of the Way

PDF-Số 49, Hè 2000

 • Khai Thị:
  Ngũ Giới Thập Thiện
 • Lời Cảnh Tỉnh:
  Hạt Lúa Chín Tròn Ðầy
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích:
  13. Như Pháp Thọ Trì
 • Diệu Pháp Liên Hoa Kinh:
  Phổ Môn Phẩm Lược Giảng
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân Họa Truyện #22:
  Quyến Thuộc Cũng Xuất Gia

English section:

 • To Eradicate Disasters, Cultivate the Five Precepts and the The Ten Deeds

PDF-Số 46, Tháng 9-10, 1999

 • Khai Thị:
  Thiện, Ác Không Rời Một Niệm Ở Trong Tâm Ta
 • Lời Cảnh Tỉnh:
  Vết Thương ở Nơi Người, Ðau Ðớn nơi Lòng Ta
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích:
  10. Trang Nghiêm Tịnh Ðộ
 • Diệu Pháp Liên Hoa Kinh:
  Phổ Môn Phẩm Lược Giảng
 • Ðại Bi Chú Cú Giải
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân Họa Truyện #19:
  Cần Cù Trồng Rau Cúng Dường Chư Tăng

English section:

 • Good and Evil Are Not Beyond a Single Thought

PDF-Số 47, Xuân 2000

 • Khai Thị:
  Lòng Người Một Ngày Không Thể Thiếu An Vui
 • Lời Cảnh Tỉnh:
  Hoa Sen Thanh Tịnh
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích:
  11. Vô Vi Phước Thắng
 • Diệu Pháp Liên Hoa Kinh:
  Phổ Môn Phẩm Lược Giảng
 • Ðại Bi Chú Cú Giải
 • Sức Mạnh Vạn Năng
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân Họa Truyện #20:
  Hành Ðường

English section:

 • Our Hearts Cannot Be Unhappy For A Single Day

PDF-Số 44, Tháng 5-6, 1999

 • Khai Thị:
  Gốc Bền Vững, Ðạo Phát Sanh
 • Lời Cảnh Tỉnh:
  Hiện Tại Là Thời Cơ Tốt Nhất
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích:
  Phần 8: Y Pháp Xuất Sanh
 • Diệu Pháp Liên Hoa Kinh:
  Phổ Môn Phẩm
 • Ðại Bi Chú Cú Giải
 • Nhân Dịp Lễ Giỗ Hòa Thượng
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân họa truyện #17 -
  Ẩn Nơi Hang Sâu, Âm Thầm Tu Tập

English section:

 • When the Foundation is Established, the Way Comes Forth

PDF-Số 45, Vu Lan 1999

 • Khai Thị:
  Sát Sanh và Bệnh Tật
 • Lời Cảnh Tỉnh:
  Như Trăng, Như Gương, Như Nước
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích:
  Phần 9: Nhất Tướng Vô Tướng
 • Diệu Pháp Liên Hoa Kinh:
  Phổ Môn Phẩm Lược Giảng
 • Ðại Bi Chú Cú Giải
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân họa truyện #18 -
  Vâng Mệnh Phục Vụ Thường Trụ

English section:

 • For Hundreds of Thousands of Years, The Stew in the Pot Has Boiled Up A Resentment Very Hard to Level

PDF-Số 42, Xuân 1999

 • Khai Thị: Biến Cải Tập Quán Cũ, Tuyển Chọn Tôn Chỉ Mới
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích
  Phần 6: Chánh Tín Hy Hữu
 • Nguyện
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân họa truyện #15 -
  Rời Bỏ Ðời Thế, Cùng Bạn Xuất Gia

English section:

 • Changing Old Habits and Making New Resolutions

PDF-Số 43, tháng 3-4, 1999

 • Khai Thị:
  Số Không; Kho Tàng Sáng Suốt Vĩ Ðại Của Tự Tánh
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích
  Phần 7: Vô Ðắc Vô Thuyết
 • Diệu Pháp Liên Hoa Kinh:
  Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm
 • Ðại Bi Chú Cú Giải
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân họa truyện #16 -
  Thọ Cụ Túc Bảo Giới

English section:

 • Zero: The Bright Store of Your Own Nature

PDF-Số 40, tháng 9-10, 1998

 • Khai Thị: Phá Bỏ Tri Kiến Nhân Ngã, Chia Rẽ Phật Giáo
 • Lời Cảnh Tỉnh
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích
  Phần 4: Diệu Hạnh Vô Trụ
 • Vu Lan
 • Nhân Mùa Vu Lan: Hiếu Kinh của Phật Giáo
 • Thông Báo
 • Ðạo Làm Người: Quẻ Khôn
 • Thế Nào Là Ma Nghiệp?
 • HT Hư Vân họa truyện #13 -
  Âm Thầm Trốn Nhà Ði Nhưng Thất Bại.

English section:

 • The Need to Rid Oneself of Views of Self and Others in Buddhism
 • A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #13

PDF-Số 41, tháng 11-12, 1998

 • Khai Thị: Nợ Hồ Ðồ
 • Lời Cảnh Tỉnh
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích
  Phần 5: Như Lý Thực Kiến
 • Lá Thơ Tịnh Ðộ - Thơ gởi cư sĩ Cao Thiệu Lân
 • Nhân Dịp Lễ Vía Ðức Phật A-Di-Ðà: Tín, Hạnh
 • Thông Báo
 • Ðạo Làm Người: Quẻ Truân
 • HT Hư Vân họa truyện #14 -
  Thuyết Pháp Ðộ Hai Người Vợ

English section:

 • Messy Accounts
 • A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #14

PDF-Số 38, tháng 5-6, 1998

 • Sửa Ðổi Lỗi Lầm Thì Nghiệp Sẽ Tiêu Tan
 • Lời Cảnh Tỉnh
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích
  Phần 2: Thiện Hiện Khải Thỉnh
 • Nhân Mùa Phật Ðản:
  Ý Nghĩa Lễ Tắm Phật
 • Thông Báo
 • Tam Sinh Thạch
 • Thế Nào Là Ma Nghiệp?
 • HT Hư Vân họa truyện #11
  Triều Bái Các Chùa Ở Nam Nhạc

English section:

 • Faults When Changed Will Disappear
 • A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #11

  PDF-Số 39, tháng 7-8, 1998

 • Vì Sao Không Tương Ứng Với Ðạo?
 • Lời Cảnh Tỉnh
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích
  Phần 3: Ðại Thừa Chánh Tông
 • Nhân Mùa Vu Lan:
  Con Người Có Cần Trọn Ðạo Hiếu Chăng?
 • Thông Báo
 • Thế Nào Là Ma Nghiệp?
 • Ðạo Làm Người
 • HT Hư Vân họa truyện #12:
  Cha Bắt Tu Tập Ngoại Ðạo

English section:

 • Why Do We Lose The True Way?
 • A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra

PDF-Số 36, tháng 1-2, 1998

 • Nói Chuyện Ðầu Năm
 • Lá Thư Ðầu Xuân
 • Lời Cảnh Tỉnh
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích
 • Chứng Ðạo Ca
 • Thông Báo
 • Sơ Lược về Phật Giáo: Ðịnh, Tuệ
 • Vấn Ðáp
 • HT Hư Vân họa truyện #9

PDF-Số 37, tháng 3-4, 1998

 • Hãy Nổ Lực Vì Hòa Bình Của Thế Giới
 • Lời Cảnh Tỉnh
 • Thế Nào Là Ma Nghiệp?
 • Bài Nói Chuyện Nhân Ngày "Lễ Tắm Phật"
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích
 • Thông Báo
 • Cẩm Nang Tu Ðạo
 • Vấn Ðáp
 • HT Hư Vân họa truyện #10

PDF-Số 34, tháng 9-10, 1997

 • Phát Triển Phật Giáo Phải Bắt Ðầu Từ Giáo Dục
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích
 • Chứng Ðạo Ca
 • Thông Báo
 • A-Di-Ðà Kinh Thiển Thích
 • Rèn Luyện Cốt Khí
 • Sơ Lược về Phật Giáo
 • HT Hư Vân họa truyện #7

English section:

 • Dharma Talk: Developing Buddhism Through Education
 • A Brief Introduction to Buddhism - Chapter 2: The Cause of Suffering
 • The General Explanation of Vajra Paramita Sutra
 • The General Explanations of The Buddha Speaks of Amitabha Sutra

PDF-Số 35, tháng 11-12, 1997

 • Cha Mẹ là Tấm Gương Cho Con Cái
 • Lời Cảnh Tỉnh
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích
 • Chứng Ðạo Ca
 • Thông Báo
 • A-Di-Ðà Kinh Thiển Thích
 • Phương Pháp Tu Tập Ðể Tâm Ý Ðược Nhu Hòa và Nhẫn Nại
 • Năm Lá Thơ của Diêm Vương
 • Cẩm Nang Tu Ðạo
 • Vấn Ðáp
 • HT Hư Vân họa truyện

PDF-Số 32, tháng 5-6, 1997

 • Giáo dục : Trẻ Em Hư Hỏng Phát Sanh Từ Ðâu?
 • Ý Nghĩa Lễ Tắm Phật
 • Chứng Ðạo Ca
 • Thông Báo
 • Kinh A-Di-Ðà Thiển Thích
 • Thơ
 • Sơ Lược về Phật Giáo
 • Hạnh Xuất Gia : Ðộ Người
 • HT Hư Vân Họa Truyện #5

PDF-Số 33, tháng 7-8, 1997

 • Giáo Dục: Căn Bản Làm Người Trước Tiên Phải Làm Tròn Chữ Hiếu
 • Phụ Mẫu Sư Trưởng
 • Chứng Ðạo Ca
 • Thông Báo
 • Kinh A-Di-Ðà Thiển Thích
 • Thơ
 • Làm Sao Biết Ðược Cảnh Giới Trước Mắt Là Thật Hay Giả
 • Ðịa Tạng Thất Khai Thị
 • Hạnh Xuất Gia: Ðộ Người
 • HT Hư Vân Họa Truyện #6

PDF-Số 30, tháng 1-2, 1997

 • Giáo dục : Vì sao thế giới sụp đổ?
 • Sơ lược về Phật giáo
 • Khai thị : năm mới con người mới
 • Thơ kệ
 • Danh từ Phật học : Kinh
 • Tu đạo : mười phương pháp tu hành
 • Lịch trình thất và pháp hội 1997
 • HT Hư Vân họa truyện

PDF-Số 31, tháng 3-4, 1997

 • Giáo dục : Giáo dục khởi sự từ trong bào thai
 • HT Hư Vân họa truyện #4
 • Chứng Ðạo Ca
 • Sáu Khuynh Hướng Phát Tâm Tà
 • Quán Thế Âm Bồ Tát là huynh đệ chúng ta
 • Thơ Ca Ngợi Chư Tăng
 • Thập Thiện Thập Ác
 • Âu Châu hoằng pháp ký
 • Hạnh Xuất Gia : Tự Ðộ
 • Thông báo

PDF-Số 28, tháng 9-10, 1996

 • Khai Thị Nhân Mùa Vu-Lan Cầu Xin Bồ Tát Làm Tiêu Ðộc Cho Toàn Cầu
 • Cẩm Nang Tu Ðạo-Chương VI: Hạnh Xuất Gia
 • Chân Thật Tu Hành, Chớ Buông Lung
 • Thông Báo
 • Lịch Trình

PDF-Số 29, tháng 11-12, 1996

 • Thiền Thất Khai Thị: Cảnh Giới Thiền
 • Hư Vân Lão Hòa Thượng Họa Truyện: 2. Sửa Chữa Chùa Chiền, Cầu Ðường
 • Cẩm Nang Tu Ðạo-Chương VI: Hạnh Xuất Gia
 • Mười Thái Ðộ Tất Yếu Khi Bắt Ðầu Tu Hành
 • Danh Từ Phật Học: Niệm Phật
 • Buddhist Terminology: Buddha-Recitation
 • Lịch Trình Tháng 11/1996-01/1997

PDF-Số 26, tháng 5-6, 1996

 • Khai Thị: Ðời Người Như Giấc Mộng--Hãy Thức Tỉnh!
 • Cẩm Nang Tu Ðạo: Chương V-Việc Làm Ba-La-Mật
 • Hư Vân Lão Hòa Thượng Họa Truyện: 1. Cầu Tự Trước Ðức Quán Âm
 • Thiền Thất Khai Thị
 • Ngữ Lục
 • Khai Thị Nhân Ngày Lễ Tắm Phật
 • Danh Từ Phật Học: Thành, Trụ, Hoại, Không
 • Buddhist Terminology: Formation, Duration, Deterioration, Emptiness
 • Lịch Trình Tháng 4-7/1996

PDF-Số 27, tháng 7-8, 1996

 • Khai Thị: Cảm Kích Ân Ðức Chư Phật và Chư Bồ Tát
 • Lên Diệu Giác Sơn Viếng Vạn Phật Thành
 • Cẩm Nang Tu Ðạo-Chương VI: Hạnh Xuất Gia
 • Ngữ Lục
 • Danh Từ Phật Học-Phật Giáo
 • Buddhist Terminology-Buddhist
 • Thông Báo
 • Lịch Trình Tháng 6-8/1996

PDF-Số 24, tháng 1-2, 1996

 • Lòng Người Chẳng Thể Một Ngày Không Vui
 • Thiền Thất Khai Thị
 • Cẩm Nang Tu Ðạo: Chương IV: Pháp Môn Tịnh Ðộ
 • Ngữ Lục
 • Danh Từ Phật Học: Thiền
 • Buddhist Terminology: Dhyana
 • Thông Báo
 • Lịch Trình Tháng 12/1995-03/1996

PDF-Số 25, tháng 3-4, 1996

 • Khai Thị: Một Cuốn Kinh Rất Khó Tụng
 • Cẩm Nang Tu Ðạo: Chương V-Việc Làm Ba-La-Mật
 • Thiền Thất Khai Thị
 • Ngữ Lục
 • Hoài Niệm Hòa Thượng Tuyên Hóa
 • Danh Từ Phật Học: A Tu La
 • Buddhist Terminology: Asura
 • Lịch Trình Trong Năm 1996

PDF-Số 22, tháng 9-10, 1995

 • Mặt trời Trí Huệ chợt sa, Nhân gian đượm màu tang tóc... Một Vị Tổ Sư Phật Giáo Ðã Nhập Niết-Bàn
 • Thánh Lễ Nhập Kim-Quan
 • Lễ Di Chuyển Kim-Quan Về Vạn Phật Thánh Thành
 • Khai Thị: Hãy Học Cho Giỏi Mới Trọn Vẹn Ðạo Hiếu!
 • Cẩm Nang Tu Ðạo: Chương III: Rõ Nghĩa
 • Danh Từ Phật Học: Duyên Giác
 • Thông Báo
 • Lịch Trình Tháng 9-11/1995

PDF-Số 23, tháng 11-12, 1995

 • Tiễn Ðưa Sư-Phụ Về Cõi Hư Vô
 • Khai Thị: Vì Sao Phải Niệm Phật
 • Cẩm Nang Tu Ðạo: Chương IV: Pháp Môn Tịnh Ðộ
 • Con Người Có Cần Trọn Ðạo Hiếu Hay Chăng?
 • Ngữ Lục
 • Danh Từ Phật Học: Sa-Môn
 • Buddhist Terminology: Shramana
 • Thông Báo
 • Lịch Trình Tháng 10/1995-01/1996

PDF-Số Ðặc Biệt, tháng 7, 1995

 • Tổ Sư Phật Giáo Nhập Niết-Bàn
 • Trích Lục Di Chúc Của Hòa Thượng Tuyên Hóa
 • Mười Tám Ðại Nguyện Của Hòa Thượng Tuyên Hóa
 • Sơ Lược Về Tiểu Sử Hòa Thượng Tuyên Hóa
 • Sơ Lược Phật Sự Của Hòa Thượng Tuyên Hóa Tại Phương Tây
 • Hoa Sen Ngày Xuân
 • Lịch Trình Tháng 7-9/1995

PDF-Số 21, tháng 7-8, 1995

 • Tổ Sư Phật Giáo Nhập Niết-Bàn
 • Sơ Lược Phật Sự Của Hòa Thượng Tuyên Hóa Tại Phương Tây
 • Trích Lục Chúc Thư Của Hòa Thượng Tuyên Hóa
 • Ðừng Ham Thần Thông, Dị Ðoan
 • Cẩm Nang Tu Ðạo: Chương II: Khổ Hạnh
 • Mẹ Tôi Về Lại Cội Nguồn
 • Danh Từ Phật Học: Vu-Lan Bồn
 • Lịch Trình Tháng 6-9/1995

PDF-Số 20, tháng 5-6, 1995

 • Khai Thị Ngày Phật Ðản
 • Cẩm Nang Tu Ðạo: Chương II: Khổ Hạnh
 • Hoa Sen Ngày Xuân
 • Danh Từ Phật Học: Thanh Văn
 • Buddhist Terminology: Sound Hearer
 • Lịch Trình Sinh Hoạt Tại Tu-Viện Phật Giáo Berkeley
 • Thông Báo
 • Lịch Trình Tháng 5-7/1995

bỏ trống

PDF-Số 18, tháng 1-2, 1995

 • Xuân Ất Hợi 1995: Nói Chuyện Ðầu Xuân
 • Cẩm Nang Tu Ðạo: 4. Bản Sắc của Việc Tu
 • Chứng Ðạo Ca
 • Danh Từ Phật Học: Bồ Tát
 • Cây Long Não 1,000 Năm Xin Quy Y Cửa Phật, Thiện Nam Tín Nữ Bốn Phương Xin Xuất Gia!
 • Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương
 • Lịch Trình Trong năm 1995

PDF-Số 19, tháng 3-4, 1995

 • Khai Thị: Sáu Ðại Tông Chỉ của Vạn Phật Thánh Thành
 • Cẩm Nang Tu Ðạo: 4. Bản Sắc của Việc Tu
 • Tám Ðức Căn Bản Làm Người
 • Mười Nguyên Lý Căn Bản Ðể Cải Thiện Cuộc Sống
 • Danh Từ Phật Học: A-La-Hán
 • Buddhist Terminology: Arhat
 • Lịch Trình Tháng 3-5/1995

PDF-Số 16, tháng 9-10, 1994

 •  

PDF-Số 17, tháng 11-12, 1994

 •  

PDF-Số 14, tháng 9-12, 1993

 • Vì Sao Thế Giới Sụp Ðổ?
 • Sám Hối Nghiệp Chướng
 • Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thanh Cứu Khổ
 • Cảm Nghĩ Về Thất
 • The Basic Cause of the World's Demise
 • Wonderful Sound, Kuan Shih Yin
 • Cẩm Nang Tu Ðạo: 3. Nẻo Chính Ðể Tu Hành

PDF-Số 15, tháng 7-8, 1994

 •  

PDF-Số 12, tháng 6-7, 1993

 • Khai Thị: Bớt Nói Một Vài Lời, Niệm Thêm Nhiều Tiếng Phật
 • Thơ: Băng-Nước
 • Chứng Ðạo Ca
 • Song For Awakening
 • Phương Tiện Khai Thị
 • Sila and the Modern Age
 • Bài Trừ Sắc Thái Mê Tín
 • Tám Ðức Tính Căn Bản Làm Người
 • Lòng Tham Không Ðáy của Con Người
 • Học Phật Vấn Ðáp
 • Thông Báo

PDF-Mùa Vu Lan số 13, tháng 8, 1993

 • Vu Lan Khai Thị: Nhân Ác Lớn Nhất Là Sát Sinh Ăn Thịt
 • Mẹ Tôi
 • Hiếu Ðạo
 • Thật Thà Mà Tu
 • Phổ Biến và Triển Khai "Hội Tịnh Nghiệp" tại Chùa Kim Sơn
 • The Greatest Evil Cause: Taking Life and Eating Meat
 • Story of Filial Respect
 • Cẩm Nang Tu Ðạo: 3. Nẻo Chính Ðể Tu Hành
 • Học Phật Vấn Ðáp

PDF-Số 10, tháng 3-4, 1993

 • Cầu Ðạo
 • Nói Chuyện Với Học Sinh Trường Trung Học Lowell
 • Ðể bạn suy gẫm...
 • Cẩm Nang Tu Ðạo: Chương 1: Tu Hành
 • Lowell High School Students Visit Gold Mountain Monastery
 • Sinh Hoạt Thánh Thành: Hằng Ngày

PDF-Số 11, tháng 5, 1993

 • Khai Thị: Nhân Ngày Phật Ðản
 • Mặc Giới Y
 • Thiền đàm 7: Diệt Trừ Gốc Rễ Bệnh Nan Y
 • Cẩm Nang Tu Ðạo: Chương 1: Tu Hành
 • Chan Talks no: 7. Demolish the Root Cause of Illness
 • Học Phật Vấn Ðáp
 • Ðể Bạn suy gẫm...
 • Thơ: Chiến Tranh, Natural Feelings, Compassion

PDF-Số 08, tháng 11-12, 1992

 • Phiền Não Tức Bồ Ðề
 • Afflictions Is Bodhi
 • Thơ: Hám Sơn Ðại Sư (dạy Tâm Văn Thiền Sư)
 • 1992 Vigorous Buddha Recitation Session
 • Thông Báo
 • Lời Hướng Dẫn về Cách Tập Thiền: vi. Thiền Là Nhiếp Tâm
 • Meditation is for Gathering-in the Mind
 • Tìm Ðiều Tốt của Người. Nhận Ðiều Lỗi của Mình
 • Học Phật Vấp Ðáp

PDF-Số 09, tháng 1-2, 1993

 •  

PDF-Số 6, tháng 7, 1992

 • Ðiều Thiết Yếu Khi Niệm Phật
 • Kệ Khai Thị Niệm Phật
 • Thất và Pháp Hội năm 1992 tại Vạn Phật Thành

PDF-Số 07, tháng 9-10, 1992

 • Pháp Ngữ Lục
 • Tu Ðạo Cần Có Tâm Hằng Thường
 • Thông Báo
 • Tọa Thiền Khai Thị: 3. Bồ Ðề Ðạt Ma Ðộ Chim Oanh Vũ
 • Vài Nét về Vạn Phật Thánh Thành
 • Học Phật Vấn Ðáp

PDF-Số 04, tháng 5, 1992

 •  

PDF-Số 05, tháng 6, 1992

 •  

PDF-Số 02, tháng 3, 1992

 • Quán Âm Thất Khai Thị
 • Dùng Sáu Căn Niệm Quán Âm
 • Niệm Quán Âm Nhiều Thêm: Vọng Tưởng Bớt Ít Ði
 • Ðời người có ý nghĩa gì?
 • Thông Báo
 • Mưa Pháp
 • Khuyến Tu Tịnh Ðộ Tụng
 • Pháp Ngữ 1

PDF-Số 03, tháng 4, 1992

 • Khai Thị
 • Vạn Sự, Nhẫn Là Quý
 • Vạn Phật Bảo Sám
 • Hám Sơn Ðại Sư: Pháp Ngữ 1
 • Kiếp Tằm
 • Sinh Hoạt Thánh Thành: Hằng Ngày
 • Thông Báo
 

PDF-Số 01, tháng 2, 1992

 • Lời Khuyến Khích Ðầu Năm
 • Encouragement for New Year
 • Khai Thị: Tự Tại Phi Tha Tại
 • Pháp Ngữ
 • Thông Báo
 • Mưa Pháp
 • Chương Trình Thất và Pháp Hội 1992

HTML | PDF

Trở về trang nhà | Về đầu trang
Return to homepage | Top of page