Some historical video clips of CTTB

Vidéo historiques de La Cité des Dix Mille Bouddhas

 

Một sồ đoạn video lịch sử của Vạn Phật Thánh Thành:

Xin nhấn vào , hoặc tùy theo loại connection của quư vị

 


 

 


Some historical video clips of CTTB

Vidéo historiques de La Cité des Dix Milles Bouddhas

 

Một sồ đoạn video lịch sử của Vạn Phật Thánh Thành:

Xin nhấn vào , hoặc tùy theo loại connection của quư vị

  Opening Light Ceremony of CTTB (1979) (1)

Lễ Khai Quang Vạn Phật Thánh Thành năm 1979 (buổi sáng)

0:22:09

186MB

37.5MB

5.54MB

  Opening Light Ceremony of CTTB (1979) (2)

Lễ Khai Quang Vạn Phật Thánh Thành năm 1979

0:15:01

122MB

28.3MB

3.78MB

  Opening Light Ceremony of CTTB (1979) (3)

Lễ Khai Quang Vạn Phật Thánh Thành năm 1979

0:30:02

244MB

56.4MB

7.65MB

  Opening Light Ceremony of CTTB (1979) (4)

Lễ Khai Quang Vạn Phật Thánh Thành năm 1979

0:29:04

237MB

48.2MB

7.33MB

Welcoming Dharma Masters Heng Sure and Heng Chao on the Opening Light Ceremony of CTTB (1979)

Chào đón hai Thầy Hằng Thật và Hằng Triều về đến Vạn Phật Thánh Thành vào ngày Lễ Khai Quang năm 1979 

0:44:19

361MB

83.2.6MB

11.1MB

  Opening Ceremony of the Three-Arch Mountain Gate, Jeweled Buddha Hall and the Five Contemplation Hall (10/31/82) (1)

Lễ Khánh Thành Cổng Tam Quan, Vạn Phật Bảo Điện và Ngũ Quán Đường (31 tháng 10, 1982) (1)

0:29:26

240MB

48.4MB

7.47MB

Opening Ceremony of the Three-Arch Mountain Gate, Jeweled Buddha Hall and the Five Contemplation Hall (10/31/82) (2)

Lễ Khánh Thành Cổng Tam Quan, Vạn Phật Bảo Điện và Ngũ Quán Đường (31 tháng 10, 1982) (2)

0:25:22

206MB

42.1MB

6.42MB

Opening Ceremony of the Three-Arch Mountain Gate, Jeweled Buddha Hall and the Five Contemplation Hall (10/31/82) (3)

Lễ Khánh Thành Cổng Tam Quan, Vạn Phật Bảo Điện và Ngũ Quán Đường (31 tháng 10, 1982) (3)

0:16:22

119MB

26.6MB

4.06MB

  Taking Refuge Ceremony on the Opening Ceremony of the Three-Arch Mountain Gate, Jeweled Buddha Hall and the Five Contemplation Hall (10/31/82)

Lễ Quy Y vào dịp Khánh Thành Cổng Tam Quan, Vạn Phật Bảo Điện và Ngũ Quán Đường (31 tháng 10, 1982)

0:16:00

3.39GB

26.6MB

4.06MB

Talk on Buddha's Birthday Ceremony 1983 (1)

Khai Thị Lễ Phật Đản 1983 (1)

0:27:58

228MB

46.3MB

7.08MB

Talk on Buddha's Birthday Ceremony 1983 (2)

Khai Thị Lễ Phật Đản 1983 (2)

0:26:38

217MB

44.2MB

6.73MB

 First DRBU Graduatation Ceremony (5/27/84) 

Lễ Tốt Nghiệp đầu tiên của Đại Học Pháp Giới DRBU 27 tháng 5, 1984

0:09:48

72.8MB

16.2MB

2.48MB

Celebrating the Birthday of a Bikshu's Mother (10/20/84)

Mừng Sinh Nhật Thân Mẫu Một Tỳ Kheo (10/84)

Giới Thiệu

0:14:34

118MB

24.0 MB

3.68MB

Buddha's Birthday Celebration 5/26/85 (1)

Lễ Phật Đản 26 tháng 5, 1985 (1)

0:26:37

217MB

44.1MB

6.75MB

Buddha's Birthday Celebration 5/26/85 (2)

Lễ Phật Đản 26 tháng 5, 1985 (2)

0:27:05

220MB

45.0MB

6.85MB

Ven. Master Hai Deng visiting CTTB (2/85)

Ḥa Thượng Hải Đăng Viếng Thăm VPTT (2/85)

0:42:07

343MB

69.8MB

10.6MB

Water Land Air Graet Dharma Assembly (1987)

Thủy Lục Không Đại Pháp Hội (1987)

0:48:54

363MB

81.1MB

12.3MB

Interviewing the Ven. Master Hua (1)

Vạn Phật Lâm Môn (Phỏng vấn 1)

0:31:45

259MB

52.7MB

8.00MB

Interviewing the Ven. Master Hua (2)

Vạn Phật Lâm Môn (Phỏng vấn 2)

0:24:30

199MB

40.7MB

6.18MB

Interviewing the Ven. Master Hua (3)

Vạn Phật Lâm Môn (Phỏng vấn 3)

0:32:37

242MB

54.1MB

8.22MB

Interviewing the Ven. Master Hua (4)

Vạn Phật Lâm Môn (Phỏng vấn 4)

0:32:06

238MB

53.1MB

8.08MB

Interviewing the Ven. Master Hua (5)

Vạn Phật Lâm Môn (Phỏng vấn 5)

0:25:40

209MB

42.6MB

6.47MB

Interviewing the Ven. Master Hua (6)

Vạn Phật Lâm Môn (Phỏng vấn 6)

0:23:06

188MB

38.4MB

5.83MB

Interviewing the Ven. Master Hua (7)

Vạn Phật Lâm Môn (Phỏng vấn 7)

0:25:49

192MB

42.9MB

6.51MB

Interviewing the Ven. Master Hua (8)

Vạn Phật Lâm Môn (Phỏng vấn 8)

24:53

202MB

41.2MB

6.26MB

Buddhist Christian Dialogue Conference - Meditation and Prayer (1) (8/11/87)

Ḥa Thượng nói chuyện tại Hội Thảo Phật Giáo - Cơ Đốc Giáo (1) (8/87)

0:23:11

189MB

38.4MB

5.86MB

Buddhist Christian Dialogue Conference - Meditation and Prayer (1) (8/11/87)

Ḥa Thượng nói chuyện tại Hội Thảo Phật Giáo - Cơ Đốc Giáo (2) (8/11/87)

0:33:44

275MB

55MB

8.52MB

The Shurangama Sutra - Developing Inherent Wisdom (25 and 30 of May, 1988)

Kinh Lăng Nghiêm - Phát Triển Trí Tuệ Nội Tại (25 và 30 tháng 5, 1988)

0:49:24

403MB

81.9MB

12.4MB

The Strength of the Six Great Principles

Năng Lưc Sáu Đại Tông Chỉ

0:51:56

423MB

86.1MB

13.1MB

New Year Dharma Talk (1989)

Khai Thị Đầu Năm (1989)

0:06:58

56.8MB

11.5MB

The Causes and Conditions of Establishing CTTB

Nhân Duyên Thành Lập Vạn Phật Thánh Thành

0:43:53

358MB

72.8MB

11.0MB

Tŕ Giới Nhẫn Nhục Tinh Tấn

0:34:24

280MB

57.1MB

 
White Universe

Vũ Trụ Bạch

0:41:20

337MB

68.4MB

10.4MB

Chan

Truyền Thống Thiền Trung Hoa

(Thầy Hằng Thật dịch sang Anh ngữ)

0:26:51

219MB

44.1MB

6.78MB

I come from Empty Space

Tôi Từ Hư Không Đến

0:42:00

 

104MB

 
Function of the Five Eyes and Six Penetrations (Ulambana 1989)

Công Năng Ngũ Nhăn Lục Thông (Vu Lan 1989)

0:44:15

 

160MB

 
Buddha's Birthday (1991)

Lễ Phật Đản (1991)

0:07:12

 

24.5MB

 
Honoring Elders Day at CDR (1994)

Lễ Kính Lăo tại Pháp Giới Thánh Thành (1994)

0:25:51

 

91.7MB

 
20th Anniversary of the Gold Buddha Sagely Monastery

Kỷ Niệm Hai Mươi Năm Thành Lập Chùa Kim Phật Thánh Tự

0:37:51

 

450MB

 
20th Anniversary of the Avatamsaka Sagely Monastery

Kỷ Niệm Hai Mươi Năm Thành Lập Chùa Hoa Nghiêm Thánh Tự

0:41:00

481MB

133MB

 
Celebration of Gwan Yin Bodhisattva's Birthday (3/08)

Lễ Bồ Tát Quán Âm Đản Sanh (3/08)

0:25:38

 

133MB

 

In Memory of The Venerable Master

En mémoire du Vénérable Maître HSÜAN HUA

Tưởng Niệm Ḥa Thượng Tuyên Hóa

In Memory of the Venerable Master 8/95 (2 Mb)

Some Words of Wisdom (1.8 Mb)

Resolve to seek the Way (1.2 Mb)

 

18 Vows (2.9 Mb)

I

n China and Hong Kong (1.7 Mb)

 

Coming to the West (628K) 

 

CTTB Traditions (1 Mb) 

 

Establishing Sangha (692K) 

 

Translating Sutras (1.3 Mb) 

 

Promoting Education (4.2 Mb) 

Establishing Way Places (2.0 Mb)

Propagating Dharma (3.5 Mb)

 

Volunteer Teaching (477K) 

 

Respecting Elders and Cherishing Youths (520K) 

 

Treating All Living Beings Equally (863K) 

 

Uniting Religions (518K)

 

Giving Advices to Leaders (2.4 Mb) 

 

Public Spirit (543K) 

Cremation Ceremony and Final Instructions (7.4 Mb)

- Dial up (2.7 Mb)

Sharira (1.6 Mb)

 

White Universe (938 Kb)