English | French | Vietnamese

Le Révérend Heng Sure

tbnb_a.jpg (106582 bytes)

 

Thượng tọa, tiến sĩ Hằng Thật là đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Vào năm 1976, Thầy Hằng Thật thọ giới Tỳ kheo tại chùa Vạn Phật Thánh Thành ở thành phố Ukiah, California.  Tên Hằng Thật có nghĩa là "Luôn Chân Thật".

Sinh trưởng tại thành phố Toledo , tiểu bang Ohio . Trong thời gian đang học để hoàn tất bằng thạc sĩ ngành ngôn ngữ học Ðông Phương ở trường đại học Berkeley tại tiểu bang California , Thầy đã gặp được vị thầy của mình là Hòa Thượng Tuyên Hóa.  Sau khi thọ Cụ túc giới theo truyền thống Phật Giáo Ðại thừa, Thầy bắt đầu cuộc hành hương Tam Bộ Nhất Bái (ba bước một lạy) để cầu nguyện cho nền hòa bình của thế giới.  Thầy Hằng Thật đã đi lạy hơn tám trăm dặm dọc theo những xa lộ của bờ biển California từ thành phố South Pasadena đến thành phố Ukiah, cứ ba bước thì lạy một lạy. Chuyến hành hương này kéo dài hai năm và sáu tháng. Trong suốt cuộc hành hương này và ba năm sau đó, thầy đã giữ nghiêm nguyện tịnh khẩu.  Nhật ký về cuộc hành hương này "With One Heart, Bowing to the City of Ten Thousand Buddhas" (Nhất Tâm Đảnh lễ Vạn Phật Thành) được xuất bản thảnh một bộ sách chín quyển, đã được dịch sang Hoa ngữ, và tập thư hai quyển Letters from True Cultivators (Thư Chân Hành Giả) được dịch sang Hoa ngữ và Việt ngữ.

Thông thạo tiếng Phổ Thông Trung Hoa, tiếng Pháp, Nhật, Thầy đã thuyết giảng về sự gặp gở của Phật Giáo với phương Tây tại các diễn đàn đa dạng như Học Viện Chautauqua, Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới (the Parliament of Worlds’ Religions), Hội Nghị Mạch Kết Ðiện Tử Quốc Tế (the International Solid States Circuit Convention), và các chỗ hội thảo về ăn chay như Vegsource.com và Healthy Lifestyle Expo). Thầy thường giảng về Kinh Hoa Nghiêm và hướng dẫn thiền cho Phật tử. 

Thầy Hằng Thật hiện đang trụ trì Chùa Phật Giáo  Berkeley. Thầy có bằng tiến sĩ tôn giáo từ trường Ðại Học Hiệp Hội Thần Học (Graduate Theological Union), Berkeley, California, nơi đây thầy hiện đang cùng giảng dạy một lớp về Ðối Thoại Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo (Buddhist-Christian Dialogue).  Thầy cũng là người đại diện Phật Giáo trong Ủy Ban Toàn Cầu về Liên Hiệp Tôn Giáo (the Global Council of the United Religion Initiatives) và ở trong Hội Đồng QuảnTrị của Trung Tâm Liên Kết Tôn Giáo (Interfaith Center) tại Presidio. Thầy Hằng Thật thường xuyên thuyết giảng cho thính chúng khắp thế giới về những đề tài đa dạng như về giá trị nhân bản của con người trong thời đại kỹ thuật cao, dịch những bài tán dương Phật Giáo sang tiếng Anh, và diễn giảng về việc ăn uống không gây hại - Thầy ăn chay trường từ nãm 1969 và ăn chay nghiêm ngặt không trứng sữa (vegan) từ năm 1980. Thầy còn là một nhạc sĩ sáng tác và trình diễn tây ban cầm, Thầy đã xuất bản đĩa nhạc "Paramita: American Buddhist Folk Songs" (Ba La Mật: Dân Ca Phật Giáo Hoa Kỳ) vào năm 2088.