法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

3. MỘNG THẤY ĐIỀM LÀNH

Một ngày nọ, ông bà Ngọc Ðường vui mừng thấy ngôi chùa đổ nát và chiếc cầu hư sụp đã được trùng tu viên mãn. Ðến hôm đó, cả hai ông bà cùng mộng thấy một vị thánh tăng râu dài, khoác y sẫm, trên đỉnh đầu thị hiện Bồ Tát Quán Âm, ngồi trên lưng cọp xông vào phòng ngủ. Giật mình tỉnh dậy, ông bà kể cho nhau nghe giấc mộng vừa trải qua. Sau đó bà Ngọc Ðường thụ thai. Ngày ngày ông bà thành tâm tụng Kinh, niệm danh hiệu và đảnh lễ chư Phật cùng thân cận với các vị thiện tri thức. Do công đức đó mà ông bà xa lánh được mọi ác nghiệp và luôn luôn gieo nhân lành phước thiện.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Ngồi lưng cọp nhập bào thai mẹ
Trên đỉnh đầu thị hiện Quán Âm
Cõi ta bà thánh nhân xuất thế
Thường tinh tấn phổ độ chúng sanh.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |