法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

24. KHỔ HẠNH TU THIỀN TẬP ĐỊNH

Năm hai mươi bảy tuổi (1866), Ngài Hư Vân lập chí tu khổ hạnh, nguyện chấm dứt sanh tử. Nghĩ tới Pháp Sư Huyền Trang thuở xưa, trước khi sang Ấn Ðộ đã tinh tấn tự rèn luyện, tập nhịn đói nhịn khát và đi bộ đường trường, Ngài hết lòng ngưỡng vọng. Nhận thấy mình chức trách tuy chu toàn, song Ðạo nghiệp chưa thành tựu, Ngài quyết định từ bỏ mọi chức sự, trở về nơi hang động để tham Thiền, sống đời kham khổ, chỉ ăn hạt tùng, uống toàn nước suối.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Cao tăng hạnh nguyện kinh quỷ thần,
Kim thạch vi khai nhất niệm chân,
Từ chức ẩn huyệt tập tĩnh lự,
Giới Ðịnh huân tu Huệ nhật minh.

Nghĩa là:

Cao tăng hạnh nguyện, quỷ thần sợ,
Chân thành một niệm, vàng đá vỡ,
Từ chức vào hang tu Thiền quán,
Giới Ðịnh huân tu, Huệ sáng ngời.


Hay là:

Tu khổ hạnh quỷ thần nể nang,
Vàng đá còn ghi nét huy hoàng,
Chôn vùi danh lợi nơi hang thẳm,
Ðịnh Huệ tu trì nhất thế gian.

 

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |