法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

27. GẶP ĐƯỢC CHÁNH ĐẠO

Niên hiệu Ðồng Trị thứ 9 ( nhằm năm Canh Ngọ, 1870), Hư Công được 31 tuổi. Một hôm, Ngài tìm tới am Long Truyền ở Hoa Ðỉnh, trên núi Thiên Thai và đến đảnh lễ Lão Pháp Sư Dung Kính. Im lặng một lúc lâu, Lão Pháp Sư chợt hỏi Ngài: “ Ông là Tăng nhân, Ðạo sĩ, hay là kẻ thế tục mà hình dạng quái dị thế kia?’’
Hư Công đáp: “Thưa, con là Tăng nhân.’’
Lão Pháp Sư hỏi tiếp: “Thế đã thọ Giới chưa?’’
Ngài trả lời: “Thưa, con đã thọ Cụ Túc Giới.’’
Lão Pháp Sư lại hỏi: “Vậy ai dạy ông tu tập như thế kia?’’
Ngài đáp: “Thưa, con bắt chước theo gương người xưa.’’
Lão Pháp Sư dạy: “ Ông chỉ biết trì thân chứ chưa biết trì tâm vậy! ’’

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Thiên Thai Hoa Ðỉnh Long Tuyền am,
Ðảnh lễ Dung Kính, bái lão tham,
Cảm tạ tích nhật Ma-Ha-Diễn,
Thành tựu hiện tại đại giác tiên.

Nghĩa là:

Ðến Long Tuyền, Thiên Thai Hoa Ðỉnh,
Ðảnh lễ Lão Thiền Sư Dung Kính.
Nhờ Pháp Ðại Thừa từ bao thuở,
Ðời nay có bậc Ðại Giác Tiên!

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |