法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

33. ĐẢNH LỄ XÁ LỢI CHÙA A DỤC VƯƠNG THẤY RỒNG VÀNG

Triều bái núi Phổ Ðà xong, Ngài trở về Ninh Ba, đến Chùa A-Dục Vương. Tại đây, Ngài gởi tiền ăn mỗi tháng ba đồng (nguyên) và ở lại để lễ lạy xá-lợi cùng hai Tạng hầu báo đáp công ơn khó nhọc của cha mẹ. Tương truyền rằng xá-lợi mà vua A-Dục thờ cúng là từ Chân Thân của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, do đó rất nhiều người tìm đến tận nơi để lập nguyện và chiêm bái xá-lợi.
Sau đó, Ngài đến Chùa Thiên Ðồng, và ở lại nghe giảng xong bộ Lăng Nghiêm Tông Thông thì ra đi.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Xá-lợi Chân Thân Như Lai tồn,
Lưu dữ tư thế chủng phước nhân,
Bất cần canh điền hà thu hoạch?
Tài bồi quán khái mạc thâu nhàn.

Nghĩa là:

Xá-lợi từ Chân Thân Ðức Phật,
Lưu lại đời, tặng người trồng phước,
Chẳng siêng cày cấy, sao thu hoạch?
Hãy chăm vun tưới, chớ biếng lười!

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |