法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

42. VƯỢT BIỂN ĐẾN HỒ CHÂU

Sau khi vượt biển và vào đến bờ, Ngài tiếp tục đi ba bước lạy một lạy. Ngài hành trì như vậy ngày này sang ngày khác, bất kể mưa gió. Những đêm trăng sáng, lúc mọi âm thanh đều lắng bặt, Ngài lặng lẽ hướng về trước lễ lạy. Tuy mỗi ngày Ngài đi chẳng được nhiều lắm, song dần dần mỗi ngày mỗi tăng tiến.
Đến Hồ Châu, phía bắc tỉnh Triết Giang, Ngài tạm ngưng việc bái hương vài hôm để nghỉ ngơi.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Huyền Trang thủ Kinh phó Tây Càn,
Vân Công báo ân lễ bắc điên,
Thù đồ đồng quy đại hạnh lực,
Cung hành thực tiễn hóa hữu duyên.

Nghĩa là:

Thỉnh Kinh, Huyền Trang đến Tây Càn,
Đền ơn, Vân Công lạy núi bắc,
Khác đường, cùng đích - hạnh nguyện lớn,
Chân thật tu hành độ hữu duyên
.

__________________

Chú thích: Tây Càn tức là nước Tây Trúc, Ấn Độ.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |