法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

60. BỆNH NGUY LẠI GẶP VĂN CÁT

Ngày 15, bệnh tình Ngài nguy kịch. Đêm khuya thấy bên mé tường phía Tây có ai đốt lửa, nghi rằng họ là người bất lương, nhưng nhìn kỹ thì thấy chính là Văn Cát đã trở lại. Ngài mừng lắm, lên tiếng gọi: “Tiên sinh Văn Cát!” Ông này giơ đuốc lên soi và nói: “Làm sao sư phụ hãy còn ở đây vậy!” Vân Công kể việc đã qua. Văn Cát ngồi bên cạnh nói lời an ủi  rồi đưa ly nước mời ngài uống. Ngài cảm thấy thân tâm thanh tịnh.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Cát nhân thiên tướng ngữ bất hư
Bệnh nguy đãi tễ kiến Văn Cát
Tuệ cừ chiếu phá thiên sanh chướng
Pháp thủy tẩy trừ vạn kiếp mê

Nghĩa là:

Người lành tướng quý nói không ngoa

Chờ chết bệnh nguy Văn Cát qua
Đuốc huệ phá tan muôn kiếp chướng
Pháp mầu nước rửa vạn đời mê.

 

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |