法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

64. CHÂN THỰC LÌA TƯỚNG KHI CHIA TAY TẠI CHÙA LY TƯỚNG

Vân công vào chùa gặp sư tri khách. Vị này nhìn Văn Cát hỏi Ngài: “Người này là thế nào?” Ngài bèn nói cho biết về Văn Cát thì vị tri khách liền lên giọng gay gắt, nào là ngài không hiểu thời vụ, đói kém như thế này mà còn đi triều bái núi nào đây, nào là làm quan tước gì mà lại có kẻ hầu hạ và rằng ở đây không cho khách tục ở. Ngài tính đi nơi khác. Vị tri khách nói: “Ai bảo Thầy đến đây!” Văn Cát nói: “Văn này đi khỏi thì chẳng bao lâu nữa sẽ có người mang hành lý của sư phụ lên núi trước.” Nói rồi Văn Cát ra đi.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Bất đạt thời vụ triều thậm sơn
Thử địa bất quải tục nhân đơn
Văn Cát đương hạ Ly Tướng khứ
Bất cửu hữu nhân tống thượng tiền

Nghĩa là:

Thời vụ ngu ngơ bái núi nào?

Nhà chùa chẳng chứa tục gia đâu!
Nghe xong Văn Cát dời Ly Tướng
Hành lý có người thay Cát lo.

 

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |