法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

69. TẠI BẠCH VÂN,
VỊ CHỈ HUY DOANH TRẠI NGHÊNH TIẾP

Vân Công bái hương không trễ nải. Tới giữa tháng 5 thì đến chùa Bạch Vân. Người chở giùm hành lý của Ngài chính là vị võ quan hiện cai quản doanh trại. Vị này mời Ngài vào bản doanh, rất mực hậu đãi Ngài. Ở đấy nghỉ ngơi ba ngày thì Ngài cáo biệt. Khi lên đường, vị quan cúng dường tiền lộ phí và vật dụng nhưng Ngài không nhận. Vị này bèn sai người mang các hành lý của Ngài lên núi trước, còn Ngài thì cứ ba bước một lạy như cũ.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Tam bộ nhất bái thủy chí chung
Vạn khổ thiên tân thu phục đông
Tam niên hữu thành công quả mãn
Vạn hạnh tề tu biến đại trung.

Dịch:

Ba bước một lạy thủy như chung
Cay đắng gian truân thu lại đông
Công quả ba năm hầu thành tựu
Gồm tu vạn hạnh tỏa không trung.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |