法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

72. HƯỚNG TỚI ĐÔNG ĐÀI BÁI HƯƠNG

Ngày 22 Vân Công lại bắt đầu bái hương. Lễ lạy trong 2 ngày thì tới đỉnh Đông Đài. Ban đêm trăng sao sáng tỏ. Ngài  vào thạch thất (nhà đục sâu trong vách núi), sớm tối dâng hương lễ tụng và ngồi tham thiền trong 7 ngày. Trong thời gian tại Đông Đài, Ngài cảm thấy thân tâm thư thái, lòng nhân từ bừng phát, ý chí càng thêm kiên cố, xưa rày chưa từng có tâm trạng như vậy. Công phu đến chỗ tĩnh lự tương ưng, thần chí trong sáng, sâu thẳm vắng lặng (diệu trạm minh triệt), bỗng ngộ được gốc nguồn.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Đông phương A-Súc bộ Kim Cang
Thanh Long cổ Phật đại đạo tràng
Dược xoa tướng quân thời a hộ
Tiêu tai diên thọ tăng cát tường.

Dịch:

Phương đông A Súc bộ Kim Cang
Cổ Phật Thanh Long đại đạo tràng
Tướng quân dược xoa thần hộ pháp
Tai qua tăng thọ thêm cát tường.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |