法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

73. LẠI BÁI HƯƠNG CẢ BỐN ĐỈNH CỦA
NGŨ ĐÀI SƠN

Vân Công xuống núi và dâng hương trong hang Na-la-diên. Lương thực mang theo đã hết. Ngày mồng một tháng sáu Ngài trở về chùa Hiển Thông. Ngày mồng hai Ngài bái hương đến đỉnh Hoa Nghiêm rồi ở lại qua đêm. Ngày mồng ba bái hương Bắc Đài, qua đêm tại Trung Đài. Ngày mồng bốn bái hương Tây Đài và qua đêm tại đây. Ngày mồng năm trở về chùa Hiển Thông. Ngày mồng bảy Ngài bái hương Nam Đài và tham thiền bảy ngày tại đây, công phu cảm thấy tăng tiến.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Nam phương Phật Đà Bộ Bảo Sanh
Trung phương Phật Bộ Già-Na Tôn
Tây phương Di-Đà Liên Hoa chủ
Bắc phương Yết Ma Pháp Vương thân.

Dịch:

Nam phương bộ có Phật Bảo Sanh
Trung phương Như Lai Phật Già Na
Tây phương giáo chủ Di-Đà Phật
Bắc phương Pháp Vương tức Yết Ma.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |