法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

74. ĐẠI PHẬT HỘI TẠI NGŨ ĐÀI SƠN

Ngày 15, Ngài trở về chùa để tham dự Đại Phật Hội tháng 6. Hành trình bái hương ròng rã trong ba năm, với tâm nguyện hồi hướng công đức cho cha mẹ được siêu độ, đến nay coi như đã xong. Ngoại trừ những lúc bệnh tật, hay vì thời tiết gió mưa ngăn trở, Ngài luôn luôn giữ được chánh niệm. Ngài lễ lạy, gian nan ráng chịu đến tận cùng. Qua cảnh ngộ mà nghiệm được tâm mình. Càng khổ thì tâm càng an. Ngài mới hiểu thấu câu nói của cổ nhân : “ Bớt một phần tập khí, thêm một phần sáng suốt. Nhẫn mười phần phiền não, chứng được quả Bồ Đề.”

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Tiêu nhất phân tập nhất phân minh
Nhẫn thập phân não chứng thập phân
Thử trung thể nghiệm chân tiêu tức
Đoan nghê tại ngã bất tại nhân.

Dịch:

Tập khí tiêu một, thêm sáng một
Nhẫn mười phiền não, ắt chứng mười
Từ trong thể nghiệm là chân thực
Phát khởi tự ta chẳng cậy người.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |