法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

78. TRỞ VỀ HƯƠNG SƠN Ở LẠI QUA
NĂM SAU

Khi đi tới phủ Bình Dương, Ngài đến thăm các động tiên Nam và Bắc, đồng thời thăm miếu thờ vua Nghiêu ở phía Nam thành phố. Đến thôn Lư tại Bồ Châu, Ngài viếng miếu thờ Quan Công. Kế đó Ngài vượt sông Hoàng Hà, qua đèo Đồng Quan, đến Hoa Âm thuộc địa phận tỉnh Thiểm Tây. Tại đây Ngài tiến hương các chùa miếu núi Tây Nhạc, rồi qua các rặng núi dài, hẽm núi sâu, đến thăm Lão Quân Lê Câu (1). Vốn ngưỡng mộ Bá Di, Thúc tề, Ngài viếng Thủ Dương. Đến Hương Sơn Ngài thăm mộ vua Trang Vương. Vào Cam Túc Ngài viếng thăm núi Không Động, rồi lại trở về Hương Sơn và ở tại đây qua năm.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Nghiêu Thuấn tập nhượng truyền vạn cổ
Quan Trương nghĩa khí chiếu thiên thu
Di Tề liêm khiết dân xưng tụng
Hương Sơn Trang Vương nhiệm ngao du.

Dịch:

Truyền hiền Nghiêu Thuấn thưở xa xưa
Nghĩa khí Quan Trương gương vạn thu
Liêm khiết Di Tề đời tán thán
Hương Sơn vua Sở thỏa ngao du (2).

___________________

[1]. Lão Quân Lê Câu: Tên một thắng cảnh tại vùng Tây Nhạc (núi Hoa Sơn). Đó là một thủy đạo dưới đáy của một hẽm núi (gorge) hẹp, cao sâu, rất là hiểm trở. Tương truyền  thắng cảnh hùng vĩ này chỉ là vết tích còn lại của một luống cày mà năm xưa con trâu xanh của Thái Thượng Lão Quân đã cày trong một đêm. Bởi vậy người ta đặt tên địa danh này là “Luống cày của Lão Quân”.
[2]. Vua Sở: chỉ vua Trang Vương.


 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |