法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

80. LỀU CỎ LỚN TRÊN NÚI CHUNG NAM

Tới Ngũ Đài, Ngài viếng Ngân Động Tử của Ngũ Tổ Diêu. Tại Nam Ngũ Đài Ngài gặp các vị tôn túc Giác Lãng, Dã Khai, Pháp Nhẫn, Thể An, Pháp Tánh. Các vị này dựng lều cỏ trên núi và mời Ngài ở lại cùng tu chung. Sư Pháp Nhẫn thì trú tại một nơi kêu là Lão Hổ Oa [5], sư Dã Khai tại Thuyên Long Xuân [6], sư Pháp Tánh trú trong động Tương Tử, còn Ngài cùng các vị Giác Lãng, Thể An thì trú tại lều cỏ. Có lần Ngài trông thấy sao chổi bay qua.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Đương đại cao tăng ẩn Chung Nam
Giác Lãng Dã Khai ích Thể An
Pháp Nhẫn Pháp Tánh chư thượng tọa
Vân Công viễn lai cận Ngũ hiền.

Dịch:

Đương thời tôn túc ẩn Chung Nam

Giác Lãng, Dã Khai với Thể An
Pháp Nhẫn, Pháp Tánh thành năm vị
Vân Công xa đến bạn ngũ hiền.

_____________________

[5] Lão Hổ Oa: dịch nghĩa là cái ổ, cái sào huyệt của con hổ.
[6] Thuyên Long Xuân: dịch nghĩa là cây xuân nhốt con rồng.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |