法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

81. ĐƯỜNG VÀO ĐẤT THỤC GẬP GHỀNH
KHÓ ĐI

Trong hai năm ất dậu và bính tuất, Vân Công trụ tại núi Chung Nam. Năm đinh hợi, Ngài 48 tuổi, lúc đó xuống núi nhằm vào tháng hai. Ngài viếng thăm chùa Hoàng Dụ, qua núi Hậu An lễ tháp Tổ Đạo Tuyên, tại  chùa Thảo Đường lễ đạo tràng của pháp sư Cưu-ma-la-thập. Ngài lại viếng thăm các chùa Nhị Bản và Đại Bản, rồi chùa Bát Vu. Kế đó Ngài  đi tới huyện Tân Đô, ở phía nam Quảng Hán. Ngài đến chùa Bảo Quang và trú tại đây qua năm. Hồi đó, đi đâu Ngài cũng chỉ có ba tấm y và một bình bát làm vật tùy thân, hết sức đơn giản.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Đại Long Trì đỉnh thủy phân lưu
Thái Bạch sơn cao bách bát do
Kiếm Các sạn đạo kỳ khu lộ
Nhất phu thủ quan vạn tướng nan

Dịch:

Nước phân dòng chảy đỉnh Long hồ [7]
Thái Bạch [8] cao trăm lẻ tám do [9]
Sạn đạo [10] hiểm nghèo qua Kiếm Các
Một phu chặn ải vạn tướng thua.
_________________

[7] Tức hồ Đại Long.
[8] Tức núi Thái Bạch
[9] Do: Chỉ “do tuần”, tiếng Phạn là Yojana, một đơn vị đo đường, tương đương với  40, 30, có chỗ nói 16 hay 12 dặm .
[10] Sạn đạo: Những chỗ núi non hiểm trở, người ta lấy cây tựa vào vách đá và bắc ngang làm đường đi, gọi là sạn đạo.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |