法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

85. ĐIỆN POTALA Ở TÂY TẠNG

Vân Công qua biên giới vào đất Tây Tạng. Ngài qua sông Ô Tô rồi vượt sông Lạt Xá (Lhasa). Lạt Xá vừa là thủ đô hành chánh vừa là trung tâm tôn giáo của Tây Tạng. Phía tây bắc là núi Potala, có cung điện Potala cao 13 tầng, tựa vào núi. Điện đường được trang nghiêm bằng vàng và ngọc bích, trông rất đẹp mắt, trong có kê giường pháp tọa của vị Đạt Lai Lạt Ma. Các tăng lạt ma thì vào khoảng hai chục ngàn người và tu viện lớn là Cát Nhĩ, Biệt Bạng, Sắc Lạp.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Phật giáo Mật tông hiệu Lạt Ma
Chuyên trì mật chú thượng sư gia
Hô Đồ Khắc Đồ pháp vương chủ
Đạt Lai, Ban Thiền chánh giáo hóa.

Dịch:

Phật giáo Mật tông đạo Lạt Ma
Chuyên trì mật chú đạo sư ban
Hóa thân Hoạt Phật [13] là vua pháp
Đạt Lai, Ban Thiền giáo hóa dân.
________________

[13] Hóa thân Hoạt Phật: Dịch nghĩa của Hô Đồ Khắc Đồ, từ tiếng Mông Cổ là Khutukutu, tiếng Tây Tạng là Sprul-Sku và thông dụng là chữ Tulku trong tiếng Anh (Phật Quang Từ Điển).

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |