法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

91. CHÙA CAO ĐỈNH VÀ LAN TIÊN TỎA HƯƠNG THƠM

Vân Công xuống núi Kê Túc và đi đến phủ Sở Hùng. Phía ngoài cổng hướng tây của phủ là chùa Cao Đỉnh. Ngài trú tại đây chưa được bao lâu thì chợt có mùi hương hoa lan tỏa ngát cả ngôi chùa. Vị tăng chấp sự tới mừng Ngài và thưa rằng :“Vì có thượng tọa tới nên lan tiên mới tỏa hương. Đó là điều hiếm có vậy! Theo sự ghi chép của phủ thì ở địa phương này có loại lan tiên, vô hình, chỉ tỏa hương khi nào có bậc chân tu xuất hiện. Nay hương lan ngát tỏa, chính là hiệu quả chiêu cảm trước đức độ của thượng tọa.” Ngài ở đây được tiếp đãi hết sức ân cần.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Tiên lan phóng hương phi ngẫu nhiên
Tất hữu chân nhân giáng kỳ gian
Thượng tọa thánh đức năng cảm triệu
Ân cần cung kính thỉnh lưu nhan.

Dịch:

Hương ngát lan tiên chẳng ngẫu nhiên
Chân tu xuất hiện mới xui nên
Thượng nhân cao đức thành chiêu cảm
Cung kính mời Công ở lại thêm.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |