法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

92. CHÙA HẢI HỘI TRÊN LƯ SƠN
TẠI CỬU GIANG

Vân Công qua phủ Sở Hùng, qua phủ Côn Minh, Khúc Tĩnh, tới tỉnh Quý Châu, rồi nhằm hướng đông, đi vào đất Tương rồi tới Hành Dương, lễ hòa thượng Hằng Chí. Ngài lại đi Hồ Bắc đến chùa Bảo Thông lễ hòa thượng Chí Ma.Tại đây Ngài dự khóa lễ Đại Bi Sám, đến khi hoàn mãn thì lên đường đi Cửu Giang lên núi Lư Sơn. Tại chùa Hải Hội, Ngài lễ hòa thượng Chí Thiện, đồng thời tham dự pháp hội niệm Phật.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Lư sơn tỵ thử thậm thanh lương
Viễn cận tri danh du khách mang
Chí Thiện trú trì Hải Hội tự
Niệm Phật pháp hội tịnh độ đường.

Dịch:

Mát mẻ Lư Sơn tránh nắng hạ
Xa gần tấp nập khách du đông
Trú trì Hải Hội Ngài Chí Thiện
Niệm Phật có Công tham dự chung.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |