法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

95. LỄ HÒA THƯỢNG NHÂN TRÍ VÀ HÒA THƯỢNG PHÁP NHẪN Ở XÍCH SƠN

Vân Công đã từng dãi gió dầm mưa và, y như lời người xưa có câu nói : “Đọc vạn quyển sách, lại còn phải đi vạn dặm đường” (độc vạn quyển thư, hành vạn lý lộ), Công thực sự đã thể nghiệm điều đó. Năm canh dần, Ngài 41 tuổi.  Tại Nghi Hưng, Ngài lễ hòa thượng Nhân Trí, lúc đó Ngài Nhân Trí đương lo tu sửa chùa Hiển Thân, nơi xuất gia của Mật Tổ. Công lưu ngụ tại đây qua hè rồi đi Cú Dung lễ hòa thượng Pháp Nhẫn, đồng thời góp công vào việc dựng  lều cỏ Xích Sơn. Công trú tại đây qua mùa đông.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Xích Sơn Lão Nhân Pháp Nhẫn tăng
Lãnh chúng huân tu bát nhã không
Cần đảm ngõa thạch trừ tích cấu
Ban vận nê thủy luyện tánh công.

Dịch:

Xích Sơn Lão Nhân Ngài Pháp Nhẫn
Dạy chúng huân tu bát nhã không
Vai mang gạch đá trừ trần cấu
Tu tánh nhào bùn ấy luyện công.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |