法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

97. LỀU CỎ TRÊN ĐỈNH NÚI THÚY PHONG TẠI CỬU HOA SƠN

Năm đó là nhâm thìn, Vân Công 53 tuổi. Ngài cùng các vị pháp sư Phổ Chiếu, Nguyệt Hà, Ấn Liên ước hẹn lên Cửu Hoa Sơn, sửa căn nhà cỏ trên đỉnh Thúy Phong để cùng nhau tu. Do đại sư Phổ Chiếu chủ giảng kinh “Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm” cùng là hoằng dương Ngũ giáo Nghi của tổ Hiền Thủ, đã từ lâu bị quên lãng, nên tín đồ các nơi nghe tin đều kéo tới dự pháp hội. Tông Hiền Thủ tại miền Giang Hạ từ đó mà được chấn hưng.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Quần nhi bất đảng thượng Cửu Hoa
Thúy Phong mao bồng cộng sách hoạch
Tòng thử chấn hưng Hiền Thủ giáo
Hoa Nghiêm đại pháp biến hà sa.

Dịch:

Rủ rê nào phải đảng tầm thường
Đỉnh Thúy lều tranh pháp biểu dương
Hiền Thủ từ đây tông phấn chấn
Hoa Nghiêm rải trọn khắp mười phương.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |