法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

101. THẤU SUỐT, BUÔNG BỎ, TỰ TẠI

Tại thiền đường, Vân Công tham cứu hết sức tinh cần, tâm lắng trong chỉ còn một niệm. Được 20 ngày thì mọi căn bệnh đều dứt hẳn. Có lần hòa thượng Đức Ngạn, trụ trì chùa tại bờ đá Thái Thạch, nhân dịp mang vật dụng và quần áo đến cúng dàng thiền viện, thấy dung quang của Công phấn chấn, lấy làm mừng, mới kể cho đại chúng nghe về vụ Công bị nạn nước cuốn. Mọi người đều khâm phục và Công được miễn các trách vụ tại thiền đường, nên dụng công lại càng tăng tiến.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Nội vô thân tâm ngoại vô đài
Bồ đề phi thụ kính phi đài
Ngộ đắc bổn lai vô nhất vật
Thử thân tiện thị hoạt như lai.

Dịch:

Trong chẳng thân tâm ngoài chẳng dính
Bồ đề không cội gương không đài
Nếu ngộ xưa nay không một vật
Chính là Phật sống chẳng ai ngoài.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |