法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

103. HỎI LẠI VỊ SƯ COI VIỆC ĐÈN NHANG VÀ VỊ SƯ KHÁCH

Khoảng thời gian đó chính là lúc có ba tiếng bản. Ngày hôm sau, Vân Công hỏi lại vị sư coi việc đèn nhang và vị sư khách thì cả hai đều xác nhận sự việc giống hệt như Công đã thấy đêm hôm trước, chứng tỏ cảnh đó là thực, chẳng phải là điều hư dối. Song, Công chẳng coi là chuyện lạ và không hề bị dính mắc vào mọi loại cảnh giới, chỉ dốc lòng tham cứu đến cùng câu thoại đầu “niệm Phật là ai?” một cách liên tục, không gián đoạn.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Như miêu bộ thử cần cảnh sách
Như long dưỡng châu khẩn gia hàm
Như kê phục noãn miên mật mật
Như cốc trúng đích ý xuyên xuyên.

Dịch:

Như mèo bắt chuột chuyên rình rập
Rồng giữ hạt châu chẳng bỏ lơi
Như gà ấp trứng không lìa ổ
Nhắm xuyên trúng đích ý chẳng rời.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |