法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

105.  LẠI LỄ LẠY THÁP XÁ LỢI
BÁO ĐÁP TỪ ÂN

Năm bính thân, Vân Công 57 tuổi. Đến mùa hạ, Công đi Kim Sơn tham dự đàn truyền giới. Hòa thượng Đại Định giữ Ngài ở lại qua mùa đông. Năm sau, bính thân, 58 tuổi, Ngài lên đường đi triều bái Lang Sơn lễ bồ tát Đại Thế Chí. Công trở về, thì đến tháng 4,  pháp sư Thông Trí tại Tiêu Sơn, mời Ngài cùng giảng kinh Lăng Nghiêm trước cả ngàn thính chúng. Số là Ngài mất mẹ ngay khi sanh ra đời nên một lần nữa, quyết định tới núi A Dục lễ bái xá lợi, mỗi ngày ba ngàn lạy.

 Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

Sinh vị kiến từ thân
Dục Vương lễ chân thân
Nhật khóa tam thiên khấu
Duy nguyện báo mẫu ân.

Dịch:

Duy nguyện một lòng đáp mẫu ân
Bên chùa A Dục lạy chân thân
Lọt lòng sớm khuất nhan từ mẫu
Ngày lạy ba ngàn chẳng ngại ngần
.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |