法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

107.  ĐỐT NGÓN TAY CÚNG DƯỜNG PHẬT TRONG LÚC BỆNH NẶNG 

Lần nào bái xá lợi Vân Công cũng đều tham gia chung với mọi người. Khi kể lại thì không ai nói giống nhau. Lần đầu Công thấy xá lợi to bằng hạt đậu xanh, mầu tía xẫm. Đến khoảng giữa tháng 10, sau khi hoàn lễ hai tạng kinh, Công thấy xá lợi tuy vẫn bằng cỡ như trước nhưng đổi qua mầu đỏ óng ánh. Ngài liền vái lạy và lần này nhận thấy xá lợi lớn bằng hạt đậu vàng, nửa mầu vàng, nửa mầu trắng. Ngài tin chắc là do căn cơ và nhân duyên khác nhau mà xá lợi thị hiện ra có thể khác nhau. Đầu tháng 11 Công mang bệnh, trầm trọng đến độ ngồi cũng không được. Tới ngày 16 thì có nhóm 8 người làm lễ đốt ngón tay cúng dường. Mặc dầu mang bệnh nặng Công vẫn cương quyết tham gia cùng mọi người. Bệnh của Công cũng tiêu tan. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

Hiển Thân Tông Lượng đại từ nhân
Trợ nhân nhiên chỉ phát đạo tâm
Túc nguyện khắc toại chân khoái lạc
Bản hoài dĩ sướng hỷ ung dung. 

Dịch:

Từ bi Tông Lượng, Hiển Thân[1]
Giúp đỡ bạn đạo chu toàn đốt tay
Nguyện xưa thành tựu mừng thay!
Thỏa lòng mong ước từ rầy thảnh thơi.

____________________________

[1] Hiển Thân, Tông Lượng: 2 vị tăng tại A Dục Vương tự, đã tận tình chăm sóc thuốc thang cho hòa thượng Hư Vân và trong buổi lễ đốt ngón tay cúng dường Phật, đã dìu Ngài tới tham dự.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |