法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

108. LÊN NÚI VÂN ĐÀI TRÔNG RA
BIỂN ĐÔNG HẢI 

Vào năm kỷ hợi, Vân Công 60 tuổi, có các pháp sư Kết Sâm và Bảo Lâm mời Ngài cùng đi Đan Dương để tu sửa Tiên Đài Quan. Sau đó, Công đi Cú Dung ở tại lều cỏ của ngài Pháp Nhẫn (Xích Sơn Pháp Nhẫn).  Năm canh tý, Ngài 60 tuổi, lại tính đi triều bái Ngũ Đài rồi vào núi Chung Nam ẩn tu. Khi đi qua Dương Châu, Công viếng núi Vân Đài nằm trên ranh giới hai tỉnh Giang Tô và Sơn Đông. Núi cao chót vót lên tận tầng mây nên có tên là Vân Đài (đài mây). 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Đông hải danh sơn cổ Vân Đài
Vô biên ba lãng nhập nhãn lai
Phiền não chúng sinh hà thời độ
Bồ đề Phật quả lực bồi tài. 

Dịch: 

Vân Đài danh thắng biển miền đông
Sóng biếc mênh mông ngợp mắt trông
Phiền não chúng sanh lo độ hết
Bồ đề quả Phật gắng vun trồng.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |