法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

109. LÊN NÚI THÁI SƠN NHÌN THIÊN HẠ 

Về phía bắc thị trấn huyện Thái An, thuộc tỉnh Sơn đông, có núi Thái Sơn, cao bốn mươi dặm và còn được gọi là Đông Nhạc, một danh sơn trong nhóm Ngũ Nhạc. Nơi đây cũng là địa điểm mà các vị minh quân, thánh đế các triều đại xưa thường đến để dâng lễ tế Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức vua Nhân Đà La (Indra hay vua Đế Thích). Thắng cảnh và các di tích cổ trên núi này thì nhiều vô số. Có miếu thờ bồ tát Quan Thế Âm (tục gọi là Nương Nương), ở đây người ta cúng dường hoa hương rất là tấp nập. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Vân Đài triều bãi đăng Thái Sơn
Thiên hạ thương sinh điên đảo điên
Duy thỉnh Quan Âm ai nhiếp thọ
Yết đế yết đế đáo bỉ ngạn.
 
Dịch:

Vừa viếng Vân Đài lại Thái Sơn
Đảo điên thiên hạ vẫn trôi lăn
Quan Âm thỉnh nguyện Ngài gia hộ
Yết đế yết đế ba la mật.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |