法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

110. THĂM VIẾNG HANG NA-LA-DIÊN

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm có nói: “Tại nước Chấn Đán (chỉ nước Trung Hoa) có núi tên là núi Hang Na La Diên (Narayana) và tại đây có vô số các bồ tát thuyết pháp.” Địa điểm nói trong kinh chính là chỉ hang này trên đỉnh núi Lao Sơn của bán đảo Sơn Đông. Ngài Hám Sơn, vị cao tăng đời Minh có dựng lên ngôi chùa Hải Ấn bên cạnh hang. Về sau, chùa bị các đạo sĩ phá hủy, đến nay chẳng còn vết tích gì nữa. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh
Na La Diên quật tảo thuyết minh
Vô lượng bồ tát chính diễn pháp
Hữu duyên chúng sinh nhập hóa trung. 

Dịch:

Đọc kinh Phương Quảng Hoa Nghiêm
Từng thấy giới thiệu Na Diên hang này
Vô lượng bồ tát nơi đây
Thuyết pháp hóa độ những ai duyên lành.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |