法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

111. CHIÊM BÁI MIẾU KHỔNG TỬ TẠI HUYỆN KHÚC PHỤ

Đức Khổng, bậc thánh tối cao trong Nho giáo là vị khai sáng của nền văn hóa Trung quốc. Miếu thờ Ngài Khổng Khâu nằm ở huyện Khúc Phụ tỉnh Sơn Đông, cũng chiếm một địa vị trọng yếu trong lịch sử văn hóa Trung Hoa. Đối với Khổng Trọng Ni, Vân Công vốn có lòng ngưỡng mộ Ngài, về đạo đức cũng như về phương diện văn học, nên qua đây, Công bèn đến chiêm bái miếu và lăng của Ngài để tỏ tấm lòng kính trọng. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Đại tai Khổng Tử đạo đức cao
Vạn thế thiên thu giai sư biểu
Tam thiên môn nhân tòng giáo hóa
Thất thập hiền giả nhập môn tường. 
Dịch: 

Đạo đức cao vời thánh Khổng Khâu
Bậc thầy tiêu biểu vạn đời sau
Ba ngàn trong số hàng môn đệ
Bẩy chục vị hiền đạt đạo sâu.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |