法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

115. VIẾNG CHÙA GIỚI ĐÀI LỄ THÁP
TỔ PHI BÁT

Vân Công lên núi Đàm Chá thăm viếng đại sư Dị Hạnh, tới chùa Giới Đài lễ tổ tháp thiền sư Phi Bát[4] (dịch nghĩa là cái bát bay). Tại Hồng Loa Ngài tham dự khóa niệm Phật.
Tương truyền rằng vị thiền sư đời Minh nói trên kết lều cỏ trên núi ẩn tu. Vì muốn dựng lên một đạo tràng, thiền sư bèn cho bát bay vào cung vua. Thái hậu trông thấy liền sai lấy vàng cúng dàng đầy bát. Tức thời bát bay trở về núi. Nhờ có vàng thiền sư xây nên chùa Giới Đài. Trong chùa còn bài trí mười cỗ pháp tọa chạm rồng đóng bằng gỗ trầm hương.

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Phi bát hóa duyên nhập hoàng cung
Thái hậu bố thí kim mãn doanh
Dĩ thử cao trúc Giới Đài tự
Trầm hương long ỷ thập sư tông
 
Dịch:

Hoàng cung nhắm hướng bát cao bay
Thái hậu lấy vàng chất bát đầy
Vàng cúng trở thành ngôi tự viện
Ghế trầm mười Tổ chạm rồng bầy.

___________________________

[4] Phi Bát thiền sư: Chỉ thiền sư Tri Huyễn đời Minh. Do sự tích bình bát của thiền sư bay vào hoàng cung hóa duyên mà người đời xưng tụng với danh hiệu là Phi Bát thiền sư.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |