法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

116. THĂM DI TÍCH CỔ TẠI CHÙA ĐẠI CHUNG

Vân Công viếng Đại Chung Tự thăm quả chuông lớn do sư Diêu Quảng Hiếu đời Minh đúc với tám vạn bốn ngàn cân đồng. Chuông cao như một nhà lầu mấy tầng, núm chuông đo cỡ bẩy thước, đường kính chuông chừng một trượng bốn thước[5]. Mặt ngoài chuông là toàn bộ kinh Hoa Nghiêm đúc thành, mặt trong chuông là toàn bộ kinh Pháp Hoa, cùng với toàn thể bài chú Tôn Thắng. Ở viền mép chuông là kinh Kim Cang, còn trên núm chuông là bài chú Lăng Nghiêm. Vua Vĩnh Lạc cho đúc chuông cúng dàng chính là để hồi hướng cho mẹ được siêu thoát. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Miến Điện tuy hữu Đại KimTháp
Chi Na cánh hữu Đại Hồng Chung
Lưỡng giả giai vi lịch sử vật
Thần chung thất nhi phục đắc minh. 

Dịch:

Miến Điện nổi danh Đại Kim Tháp
Trung Hoa lại có Đại Hồng Chung
Lịch sử rạng tên hai báu vật
Chuông thần còn mất tiếng mãi buông.

__________________________

[5] Cân, trượng và thước: Đây chỉ các đơn vị đo lường xưa. Để có một ý niệm về kích thước của quả chuông khổng lồ nói trên, tính theo hệ thống thập phân hiện đại thì các tài liệu cho hay trọng lượng của chuông là 46. 5 tấn, bề cao là 6.9 m, đường kính chuông là 3.3 m (Phật Quang Đại Từ Điển, Giác Sinh Tự, tr. 6796)

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |