法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

118. TỪ BẮC KINH ĐI TRƯỜNG AN 

Cuộc hành trình ngày đêm liên tục không ngưng nghỉ, gian khổ vô cùng. Đi đến huyện Phụ Bình thì mới nghe có cánh quân cần vương của Sầm Xuân Huyên ở Cam Túc đến cứu ứng. Đoàn quân hộ giá đưa vua và triều đình ra ngoài Trường Thành, sau đó qua Nhạn Môn Quan vào Sơn Tây. Tại chùa Vân Môn, nhà vua gặp một vị lão tăng, lúc đó đã 124 tuổi. Vua ban vải mầu vàng và sai cất lên một công trình kỷ niệm để tặng sư. Hành trình lại tiếp tục tới Bình Dương, đâu đâu cũng thấy hoang tàn và đói. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Nhất nhân hữu khánh triệu nhân lại
Vạn tính vô cô đa đảo huyền
Xa mã tây hành thân kinh lịch
Biến địa cơ hoang thái khả lân.
 
Dịch:

Một người phước lớn triệu người may
Trăm họ vô can tai vạ đầy
Xe ngựa quân vương thân chứng kiến
Hoang tàn đói khổ thảm thương thay.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |