法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

119. CẦU MƯA CỨU NẠN HẠN HÁN  

Dân địa phương mang rau khoai sọ, rau khoai nước để cung tiến vua. Vua và thái hậu đều dùng, cho là ăn được. Đến Tây An, Vua ngự tại tòa phủ viện. Trong dân chúng đã có người đói đến nỗi phải ăn thịt các tử thi nên có đạo dụ của vua cấm đoán việc này. Trong thành phố thì có tám địa điểm phát cơm cho dân, cũng như có những trạm như vậy tại các thị trấn lớn nhỏ xung quanh vùng. Tuần phủ Sầm Xuân Huyên mời Công đến chùa Ngọa Long để làm lễ cầu mưa tuyết xuống cứu nạn hạn hán. Sau khóa lễ, viện chủ Đông Hà mời Công ở lại chùa, nhưng vì không hợp với khung cảnh quá ồn ào, Công bèn thầm lặng ra đi. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Trị thế khuyển thắng loạn thế nhân
Tạo thứ điên bái hiển trung thần
Biến địa hoang hạn dân cơ cận
Phủ đài thỉnh công đảo cam lâm.
 
Dịch:

Thời loạn làm người thua kiếp khuyển
Tôi trung mới rõ lúc nguy cơ
Nơi nơi hạn hán dân tình đói
Tuần phủ thỉnh Công cầu đảo mưa.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |