法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

120. TRÚ TRONG HANG SƯ TỬ TẠI NÚI GIA NGŨ ĐÀI  

Tháng 10 Công lên Chung Nam Sơn trú trong hang Sư Tử, núi Gia Ngũ Đài, trong cảnh u tĩnh, hoang dại, ý muốn tránh sự qua lại thăm viếng. Ngài đổi danh hiệu thành Hư Vân. Nơi đây thiếu nước, Công đun tuyết để uống, hái lá cây cỏ dại để ăn. Trong vùng núi non này, kể ra có các vị như hòa thượng Bản Xương thì trú tại núi Phá Thạch, Diệu Liên tại miếu Quan Địa, Đạo Minh tại động Ngũ Hoa. Còn các vị hòa thượng khác như Diệu Viên, Tu Viên, Thanh Sơn thì mỗi người cũng trú một nơi ở phía sau núi. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Vạn lý Chung Nam ẩn thánh hiền
Bách thiên tỳ khưu tụ Trường An
Công kim cánh danh cư Sư động
Chuyên tâm trí chí khổ tu tham. 

Dịch:

Vạn dặm Chung Nam ẩn thánh hiền
Trăm ngàn hòa thượng tụ Tràng An
Đổi tên Công trú hang Sư Tử
Bền chí khổ tu tĩnh lặng tham.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |