法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

121. TỰ MÌNH CANH TÁC, TỰ MÌNH ĂN, TỰ MÌNH TU  

Pháp sư Thanh Sơn, người đất Tương, được mọi người tôn kính, cũng trú ở gần nên qua lại với Vân Công thường xuyên. Năm sau đó, vào tháng 8 có các pháp sư Phục Thành, Nguyệt Hà và Liễu Trần đến. Khi gặp Công, các vị nói trên tỏ vẻ sửng sốt, cho biết rằng mấy năm qua không ai biết tin tức của Ngài, nay thì mới hay Ngài “ngủ”ở chỗ này. Công cười đáp: “Chỗ này! Được! Còn chỗ kia thì là thế nào?” Ăn khoai xong, mọi người tới núi Phá Thạch trú. Nghe nói lão hòa thượng Pháp Nhẫn gặp điều phiền hà muốn đến nơi đây. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Hóa Thành, Dẫn Nguyệt, Phục Giới sư
Thúy Vi sơn thượng tương địa hồi
Công vị vô khao hướng bạch hổ
Đa hung thiểu cát hậu quả nhiên.
 
Dịch: 

Hóa Thành, Dẫn Nguyệt cùng Phục Giới
Lên núi Thúy Vi thăm trở về
Thế đất Công xem hướng bạch hổ
Quả nhiên, tốt ít xấu nhiều bề.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |