法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

124. TRÁNH CẢNH THÙ TIẾP,
TRONG ĐÊM RA ĐI
  

Pháp sư Phục Thành và các vị khác đi khỏi thì sau đó, mọi người ở các nơi xa gần, cả tăng lẫn tục đều kéo đến thăm hỏi. Vì muốn tránh cảnh thù tiếp nên trong đêm Công mang các vật tùy thân đeo lên vai rồi lên đường, hướng tới một nơi không cây cỏ. Mới đầu Công lên núi Thái Bạch trú trong hang núi. Chẳng bao lâu, pháp sư Giới Trần dò theo dấu vết của Công cũng lần tới, rồi hai bên ước hẹn cùng đi thăm núi Nga Mi. Tại đây Công ngắm cảnh ánh sáng Phật thì thấy cũng giống như khi ngắm cảnh đó tại núi Kê Túc. Đêm xem hàng vạn ngọn đèn trời sáng rực chẳng khác gì đèn trí huệ tại Ngũ Đài Sơn. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Tích ngõa bảo điện lễ Chân Ứng
Niên du nhĩ thuận lãnh tụ tăng
Tông môn tri thức tham học bão
Hoan lưu sổ nhật hựu đăng trình. 

Dịch: 

Lễ ngài Chân Ứng chùa mái thiếc
Tuổi ngoại sáu mươi bậc trưởng tôn
Tham học cửa thiền là lãnh tụ
Hân hoan Công ở lại vài hôm
.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |