法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

128. SAU KHI QUY Y GÀ TRỐNG NIỆM PHẬT VÃNG SANH  

Quy y xong, con gà trống đó không đấu đá nữa, lên cây đậu, không đụng chạm tới cả loài sâu bọ, cũng không ăn gì ngoài những thứ mà người ta cho. Về sau gà niệm Phật rồi đứng yên một chỗ mà tịch. Vân Công có một bài ghi sự tích này như sau:          
Hung dữ chú gà tánh bẩm sanh
Mổ mào đá bạn chẳng nương tình
Quy y biết sợ tâm cuồng hết
Chay tịnh một nơi giữ hạnh lành
Mắt hướng ánh vàng[8] chăm chú ngắm
Gáy ra tiếng Phật khéo thuần thành
Nhiễu quanh ba lạy an nhiên tịch
Có khác gì chăng Phật chúng sanh ?[9]  

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Hùng kê niệm Phật thượng vãng sanh
Ngô nhân khởi khả bất tinh cần
Niệm tư tại tư bất gián đoạn
Nhất tâm bất loạn ngộ vô sanh.
 
Dịch: 

Niệm Phật chú gà cũng vãng sanh
Là người sao chẳng dốc lòng thành
Niệm rồi lại niệm không ngưng nghỉ
Chẳng loạn nhất tâm chứng vô sanh

_______________________

[8] Ánh vàng: Chỉ tướng hảo của Phật trên tòa sen.
[9] 好鬥成性此雞雄。傷冠拔羽血流紅。知畏奉戒狂心歇。素食孤棲不害蟲。兩目瞻仰黃金相。念佛喔喔何從容。旋繞三撲奄然化。眾生與佛將無同.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |