法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

130. TRÊN ĐƯỜNG GẶP THIỀN SƯ THIỀN-TU KHỔ CỰC SỬA ĐƯỜNG   

Vì nhu cầu tu sửa chùa Công phải xuống núi đi quyên góp. Qua Hòa Mộc Thụ, Công gặp một vị tăng đương sửa đường. Công lễ chào nhưng vị đó không đáp lại. Đến chiều tối hai bên ngồi đối diện. Sáng ngày hôm sau, vị tăng nấu cơm ăn thì Công giúp đốt lửa. Khi cơm chín vị đó chẳng mời nhưng Công vẫn lấy cơm ăn. Làm đường thì vị tăng vác cuốc còn Công thì bưng cái sàng cùng góp sức. Hơn mười ngày mà không ai nói một lời. Ở cùng một nơi, làm cùng, nghỉ cùng, hòa hợp như vậy! 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Thô lạc sổ bách lộ nan hành
Sở tăng thiền tu nguyện địa bình
Khổ hạnh sổ thập vĩnh bất thoái
Cao hỹ hưu tai thán kỳ phùng.
 
Dịch:

Con lộ mấy trăm dặm gập ghềnh
Thiền Tu tự lực nguyện san bình
Khổ công mấy chục năm bền chí
Cao đẹp thay và cũng kỳ phùng.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |