法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

131.  CÙNG LUẬN THIỀN VỀ TRĂNG VÀ CÙNG NHAU CẢ CƯỜI   

Có một đêm trắng sáng tỏ như ban ngày, Công ngồi kiết già trên một tảng đá lớn. Vị tăng thầm lặng đến sau lưng Công rồi quát lớn: “Làm gì ở chỗ này?” Công từ từ mở mắt và chậm rãi đáp: “Xem trăng.” Vị tăng hỏi: “Trăng ở đâu?” Công đáp: “Hào quang sáng đẹp.” Vị tăng nói: 
Nhiều mắt cá khó bề phân biện
Thấy cầu vồng nhận lầm mầu ráng[11]  
Công đáp lại: 
Hào quang chứa vạn tượng, không kim không cổ.
Chẳng thuộc về âm dương, chẳng ngại chẳng ngăn[12].

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Bỉ thử đại tiếu nhất quán thông
Thâm dạ thỉnh hồi thụy mông lung
Kim Sơn đắc nhất hưu yết xứ
Chung nhật bình địa bất thi công. 

Dịch: 

Một lời thông suốt cùng cười lớn
Về ngủ đi thôi đêm đã khuya
Từ thuở Kim Sơn xong chỗ hết[13]
Sửa đường đã sửa tựa như chưa.

__________________

[11]徒多魚目真難辨。休認虹霓是彩霞
[12]光含萬象無今古。不屬陰陽絕障遮
[13] Thiền viện Kim Sơn là nơi thiền sư Thiền Tu được khai ngộ năm 24 tuổi. Nguyên văn “hưu hiết xứ ”(休歇處) tạm dịch là xong chỗ hết, một thuật ngữ dùng trong nhà thiền để chỉ tình trạng khai ngộ.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |