法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

132. LÀM LỄ TỤNG KINH VÀ THÍ THỰC CHO MỘT VỊ SƯ   

Công đi tới Đằng Xung thì tạm trú tại hội quán của tỉnh Tương (Hồ Nam). Chưa kịp trút bỏ hành trang xuống thì đã thấy có những người mặc đồ tang tới, lễ lạy Công và mời Công đi tụng kinh. Công cho hay rằng Ngài tới không phải về vụ tụng kinh thì tang gia đáp rằng ắt là đại sư sẽ đi tụng kinh cho một vị trong giới hòa thượng của các Ngài. Lúc đó, nhân viên trông coi hội quán cũng thưa lên : “Đại sư nên đi ! Mấy người này là chắt của vị thái sử họ Ngô, một bậc thiện nhân. Khi sắp mất, thái sử nói sẽ làm tăng và sẽ có một vị cao tăng tới siêu độ cho mình.” 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Niệm kinh thí thực mãn lai phục
Hạp ấp quan thân nguyện quy đồ
Khẩn lưu Đằng Việt mộ duyên cấp
Dũng dược lạc quyên cự khoản thâu. 

Dịch:

Thí thực tụng kinh pháp hội đông
Quan dân toàn hạt nguyện quy Công
Việc quyên nên khước từ Đằng Việt [14]
Hăm hở gom tiền ngoài ước mong
.

__________________

[14] Các giới chức và nhân sĩ địa phương cung thỉnh Ngài trụ trì tại Đằng Việt nhưng Công từ khước vì bận việc lạc quyên cho Kê Túc Sơn.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |