法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

133. TẠI PENANG HOẰNG PHÁP GIẢNG KINH   

Vân Công trở về am. Với các khoản quyên được nên chùa có lương thực. Công truyền giới, hoằng dương chánh pháp. Về sau, trên đường Ngài nhiễm bệnh sốt rét rừng; tại Liễu Động thì giáo hóa cho sư Định Như; đến Miến Điện có cư sĩ Cao Vạn Bang tiếp đón và dẫn Công triều bái tòa Đại Kim Tháp (Shwedagon); rồi Công đáp tàu thủy đi Penang. Khi tầu cập bến thì có sự kiểm tra y tế và hành khách bị đưa lên núi cách ly vì có bệnh dịch trên tầu. Từ từ mọi người được cho ra về, duy còn một mình Công phải ở lại rồi bị bắt phải uống thuốc độc cho chết, nhưng Công được một người quê quán vùng Phúc Kiến cứu sống. Đến chùa Cực Lạc thì Ngài khỏi bệnh rồi ở đây giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Di y tồn tâm phả ngận độc
Nhân bản vị tử dục phẫu phúc
Khởi ý đại đức Phật a hộ
Tuy phục độc tễ hữu nhược vô.
 
Dịch:

Y sinh man rợ tâm tàn độc
Chưa chết đã toan mổ bụng Công
Đức lớn ai hay còn Phật độ
Uống vào thuốc độc vẫn như không.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |