法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

136. CÁC VỊ VƯƠNG CÔNG VÀ
ĐẠI THẦN HỘ PHÁP
    

Hồi đó thân vương Túc Thiện Kỳ mời Công đến giảng về giới luật cho bà vợ chánh thất của ông. Lại một số vương công cùng các quan đại thần quen biết lúc trước, khoảng thời gian Công theo đoàn hộ giá vua và hoàng hậu lánh về miền tây năm canh tý (1900), nay gặp lại, họ đều tận lực ra công hộ pháp nên sự đệ trình thỉnh nguyện tiến hành thuận lợi. Kết quả là có đạo dụ ban hành đình chỉ lệnh cũ. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Lưu Ly đại vương diệt Thích chủng
Tần Bà Sa La thỉnh Mục Liên
Túc thân vương tử vi hộ pháp
Toại tâm mãn nguyện phụng dụ hoàn.

Dịch: 

Vua Lưu Ly xưa diệt họ Thích
Tần Bà Sa La thỉnh Mục Liên
Túc Thiện Kỳ thân vương hộ pháp
Công thành phụng chỉ trở về Điền[17].

__________________

[17] Điền: Một tên khác của tỉnh Vân Nam.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |