法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

137. VỀ NÚI VỚI SẮC PHONG PHẬT TỪ HỒNG PHÁP ĐẠI SƯ     

Vân công được Hoàng đế ban cấp một bộ Tam Tạng kinh, một cỗ xe loan đủ bộ, một y mầu đỏ tía, một ấn bằng ngọc và một tích trượng như ý.
Đạo sắc ghi: “Sắc phong cho vị trụ trì Hư Vân danh hiệu ‘Phật Từ Hồng Pháp Đại Sư’, để phụng chỉ này trở về núi truyền giới giúp nước giúp dân. Quan đại thần coi việc nội vụ thông tri đạo sắc cho trụ trì Hư Vân hay đặng lãnh các thứ ban cấp trở về núi, chấn hưng sơn môn, tiện việc truyền bá giáo pháp. Quan dân đều phải thành tâm tuân phụng bảo hộ, không được coi thường Dụ này”. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Phật Từ Hồng Pháp Tôn
Thỉnh nguyện chí dĩ thân
Phụng chỉ hồi Chúc Thánh
Bố giáo hóa quần luân.
 
Dịch:

Ngài Phật Từ Hồng Pháp
Thỉnh nguyện đã viên thành
Phụng chỉ về Chúc Thánh[18]
Giáo hóa độ quần sanh.

__________________

[18] Hộ Quốc Chúc Thánh Thiền Tự  là tên được nhà vua tặng thêm cho ngôi chùa mà hòa thượng Hư Vân trụ trì.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |