法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

138.   HÒA THƯỢNG GIỚI NGUYÊN DIỆU LÃO VIÊN TỊCH     

Năm đinh mùi Công 68 tuổi. Xuân năm ấy, Công vận chuyển số kinh tạng về, vừa đến Hạ Môn thì có điện tín từ Cổ Sơn cho hay lão hòa thượng Diệu Liên đã viên tịch tại Quy Sơn hồi tháng giêng. Ngài liền gấp rút đi ngay về núi để xây tháp. Mưa tầm tã đổ xuống trong nhiều ngày. Ngày mồng 10 tháng 4 nhập tháp thì ngày mồng 8 trời tạnh ráo. Đến mồng 10, các quan, thân hào nhân sĩ và dân chúng lũ lượt kéo đến tấp nập. Đồ cúng lễ bầy lên trên một trăm cái bàn. Khi dâng lễ, niệm chú “biến thực chân ngôn” thì hốt nhiên có một trận gió lốc nổi lên rồi bay vút lên không trung. Đỉnh tháp phóng lên một vầng ánh sáng mầu.  

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Hà quang quán tháp thấu cửu tiêu
Chiêm ngưỡng xưng thán Diệu Công cao
Cung tất hồi tự bàng đà vũ
Cảm ứng đạo giao bất thố hào.
 
Dịch:

Ánh mầu tháp chiếu chín tầng mây
Chiêm ngưỡng tán dương công đức dầy
Xong lễ vào chùa mưa trút nước
Đạo giao cảm ứng nhiệm mầu thay.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |