法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

139.  MỘT NGƯỜI ÂU TÂY TIN PHẬT CÚNG DƯỜNG TĂNG     

Trên đường vận chuyển kinh, Công mang tro cốt của hòa thượng Diệu Liên đi Penang. Cả ngàn người tiếp rước. Tụng kinh, niệm chú “biến thực chân ngôn”, lại gió lốc nổi lên, rồi hào quang chiếu sáng như trước. Một đời lấy việc xây chùa để kết duyên, công hạnh âm thầm của cố hòa thượng quả là khó thể nghĩ bàn. Vân Công giảng Tâm Kinh, rồi đáp thuyền đi Thái Lan. Trên thuyền có một người Anh hỏi chuyện Công, nói được tiếng Hoa. Qua câu chuyện trao đổi thì người này lại là vị lãnh sự tại Vân Nam. Vị lãnh sự này hỷ cúng ba ngàn đồng. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Hóa hành Trung ngoại độ dương nhân
Lạc trợ thâu tương tam thiên ngân
Nhược phi chí đức yên như thử
Nhân duyên ân cập thú dữ cầm.
 
Dịch:

Nước ngoài hoằng pháp độ người Âu
Hỷ cúng ba ngàn một lúc thâu
Hạnh ngộ phải chăng nhờ đức lớn
Gieo duyên cầm thú cũng ơn sâu.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |