法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

140.   LẶNG LẼ NHẬP ĐỊNH     

Một hôm Công vào định, kéo dài luôn 9 ngày. Tin đồn làm chấn động kinh thành Thái Lan. Vua và các quan tại kinh đô, cho đến một số các thiện nam tín nữ đều đến đảnh lễ Công. Công ra định và giảng kinh xong thì nhà vua mời vào cung tụng kinh. Cung dưỡng trai tăng hàng trăm loại. Mọi người tâm thành quy y từ các quan, nhân sĩ đến thứ dân, kể ra đến mấy ngàn đệ tử. Ôi! Người ta chỉ thích những chuyện kỳ dị! Chưa nhập định thì chẳng ai biết tới, nhập định rồi mới biết tới Công.
 
Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Quốc vương quy y tín tam bảo
Đại thần đảnh lễ học nhất thừa
Sĩ nhân sùng bái tu vô thượng
Tứ dân đồng hóa nhập không môn.
 
Dịch:

Nhà vua quy tam bảo
Quan mộ lý nhất thừa
Sĩ học đạo vô thượng
Dân đồng hướng cửa không.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |