法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

144. VẬN CHUYỂN BỘ LONG TẠNG VỀ
QUỐC TỰ
     

Năm kỷ dậu, 70 tuổi, Công vận chuyển bộ Long Tạng đi Ngưỡng Quang (Yangon). Khi tới nơi có cư sĩ Cao Vạn Bang tiếp rước và mời về nhà. Hơn một tháng sau, cư sĩ đưa tiễn Công tới Mandalay đồng thời cung tặng một tôn tượng Phật, ở thế nằm, bằng ngọc. Công tới Tân Nhai thì tạm gửi tôn tượng tại Quan Âm Đình. Ngài mướn hơn 300 ngựa chở đồ, rồi cả đoàn chừng một ngàn người, cùng ngựa khởi hành, qua Đằng Việt, Hạ Quan, tới địa phương nào cũng có sự đón tiếp. Cuộc hành trình kéo dài mấy chục ngày, tất cả đều bình an vô sự. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Ngưỡng Quang hộ pháp Cao Vạn Bang
Tài lực nhân thí phi tầm thường
Kham ta mạt pháp nhân đa chướng
Tái như Cao Quân cánh vô song.
 
Dịch:

Cư sĩ họ Cao ở Ngưỡng Quang
Hộ trì bố thí chẳng tầm thường
Than cho mạt pháp nhiều ma chướng
Sánh với họ Cao ai sánh bằng.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |