法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

145. TRÂU CẦU CỨU, ĐỒ TỂ ĐỔI NGHỀ      

Kể lại lúc đến Đằng Việt, Công trú tại chùa Vạn Thọ. Đương khi Công ngồi nói chuyện với đề đốc Trương Tùng Lâm, bỗng thấy một con bò vàng tới quỳ ngay phía trước, mắt nhỏ lệ và theo sau đó là đồ tể Dương Thắng Xương cùng một số người nữa đến. Ngài nói với con bò rằng nếu muốn sống thì phải quy y tam bảo. Bò gật đầu và Ngài cho bò thọ tam quy. Tiếp theo đó, chủ của nó là người đồ tể liền nguyện đổi nghề khác, quy y rồi giữ trường chay. Người này được vị đề đốc mướn làm công cho một cửa tiệm. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:  

Dĩ dương dịch ngưu Tuyên Vương tâm
Ân cập cầm thú chính thi nhân
Mạnh Kha văn thử thiên lý chí
Hoàng ngưu quy y vạn cổ tân.
 
Dịch:

Dê đổi lấy bò chuyện vua Tuyên[20]
Nhân từ cầm thú hưởng ơn trên
Nghe tin thầy Mạnh đi ngàn dặm
Quy Phật bò vàng tuyệt cổ kim
.

___________________

[20] Dê đổi lấy bò: Tề Tuyên Vương đời Chiến quốc thấy một con bò run lập cập vì nó sắp bị làm thịt để lấy máu tô chuông. Nhà vua động lòng thương bảo chủ con bò lấy con dê thay thế nó. (Mạnh Tử, Lương Huệ Vương, thượng).

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |